powrót10-03-2011 13:40

Woda pitna

Podklasa: Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody:

E. DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 36.0. POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 36.00. POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 36.00.Z

Podklasa ta obejmuje pobór, uzdatnianie i dystrybucję wody dla potrzeb domowych i przemysłowych; pobór wody z różnych źródeł, jak również dystrybucję różnymi środkami. Obejmuje również obsługę systemów irygacyjnych, z wyłączeniem wykorzystania ich do celów rolniczych. Podklasa ta obejmuje:

  1. pobór wód z rzek, jezior, studni itp.,

  2. gromadzenie wód deszczowych,

  3. oczyszczanie wody w celu jej dostawy,

  4. uzdatnianie wody dla celów przemysłowych i innych,

  5. odsalanie wody morskiej lub wody gruntowej w celu produkcji wody, gdy traktowane jest jako działalność podstawowa,

  6. dystrybucję wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu,

  7. obsługę systemów irygacyjnych.

  8. Podklasa ta nie obejmuje:

  9. wykorzystania systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanego w 01.61.Z,

  10. oczyszczania ścieków w celu likwidacji zanieczyszczeń, sklasyfikowanego w 37.00.Z,

transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 49.50.B.

Polska Klasyfikacja Działalności ( >>tutaj) . Podkreślenia pochodzą ode mnie i wskazują na działalność związaną z wodą pitną dla ludności .Woda jest niezbędna dla naszego istnienia i dlatego woda nie jest i nie może być zwykłym towarem . Zostają na nią nałożone w tym względzie ograniczenia zysku przy wydobywaniu , uzdatnianiu i dystrybucji .


1/ Zasady tworzenia przedsiębiorstw , których celem jest : wydobywanie , uzdatnianie i dystrybucja wody pitnej , włącznie z handlem będą takie :

Płace i zyski w przedsiębiorstwie . Po opłaceniu kosztów własnych , przy płacach na poziomie krajowym i rozpiętości płac pomiędzy płacą minimalną , ustaloną przez rząd , a dyrektorską maksymalnie 6 razy większą , zysk firmy może wynieść maksymalnie 5% z tytułu . ( Oczywiście żadnych tzw. akcyz , bo podatek już ustaliliśmy na poziomie 3% od dochodu osób fizycznych >>tutaj . Zysk jest też dochodem , więc wpłynie od niego dla Państwa 3% ( czyli 0,15% maksymalnie od zysku ) poprzez wpłaty od osób fizycznych , odbiorców zysku , i nie zwiększy to ceny wyrobu )

Następnie trzeba uwzględnić ograniczenie wielkości przedsiębiorstwa . Ilość wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie nie może przekroczyć 1000. O ograniczeniu przedsiębiorstw pisałem >> tutaj . Z tych danych wyniknie kształt przyszłych przedsiębiorstw . Nie wolno tworzyć połączeń między takimi przedsiębiorstwami powyżej granicy 1000 pracowników firmy.

Przedsiębiorstwo dostarczające produkt w postaci wody tworzy wartość towaru ( są to koszty własne + 5% zysku ) . Kolejne przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją , magazynowaniem , transportem i handlem dokładają do tej wartości swoje koszty + 5% zysku od tych kosztów , a nie od wartości towaru .

Takie będą zasady produkcji i dystrybucji wody pitnej .

Jeżeli dystrybucją i handlem wody zajmie się ktoś nie spełniający powyższych warunków , wówczas musi on dostosować swoją cenę do ceny wyznaczonej przez tych , działających w okolicy , którzy te warunki spełniają . Woda ma kosztować tyle ile jej zdobycie plus 5% zysku .

Zakończenie

Powyższe zasady należy traktować jako docelowe w przedsiębiorstwach już istniejących oraz w tych nowo tworzonych .

Kto przekroczy powyższe ramy , ten będzie osądzony za przekroczenie PRAWA :

338/ Nie ma wolności człowiek przywłaszczać mienie, nie będące jego własnością

131/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że licząc na zarobek podejmuje działanie ze świadomością, że będzie musiał czynic zło
<<>>

porównaj :

3/ Wydobywanie węgla kamiennego 8 marca 2011

2/ Wytwarzanie i dystrybucja ciepłej wody dla celów grzewczych – centralne ogrzewanie 4-03-2011

1/ Wytwarzanie energii elektrycznej 2-03-2011powrót