powrót10-02-2011 16:40Oddziaływanie obiektów z otoczeniem . Budownictwo (uzupełn. -o powierzchni domu )

Wznosimy ( stawiamy , budujemy ) budowle , różne : mieszkalne , publiczne , handlowe , biurowe , produkcyjne .

W poprzednim cyklu artykułów skupiłem się głównie na budynkach sakralnych i pokazałem ich niszczące oddziaływanie na energię CHI ( czytamy 'ki' ) , która jest naszym naturalnym środowiskiem . Spróbowałem to udowodnić odwołując się do intuicji , która jest wspólna nam wszystkim . Na koniec wykluczyłem budowanie w przyszłości tego rodzaju budowli .

Temat jest intrygujący , bo okazuje się , że istnieją obiekty mające destrukcyjny wpływ na nasze otoczenie oraz , że niektórzy ludzie potrafią formy o takich cechach kształtować i potrafią to wykorzystać przeciwko drugim . Pierwszy wątek dotyczy oddziaływania obiektów z otoczeniem ( ściśle z CHI ) , drugi moralności . Historia udowodniła , że człowiek potrafi wykorzystać wiedzę przeciwko drugim , a więc to niby nic nowego ale wywołuje to niepokój i dlatego konieczna jest odpowiedź . - Nie jesteśmy pozostawieni sami wobec zła . Ponad nami czuwa Mądrość . Wprowadzone zostało PRAWO , które eliminuje jednostki występne , usuwając je na pobocze głównego nurtu życia i pozbawiając je życia przyszłego . To dostatecznie wyrównuje rachunki zła . Dobre chęci i dobre działanie otrzymało otwartą drogę do tego , by w końcu zmienić świat na lepsze . Z czasem przekonamy się o tym .

Oddziaływaniu obiektów z otoczeniem

Rozwiązanie problemu niedobrych budowli wymaga ponownego zdefiniowania celu , jakim jest budowanie . Nasze obecne podejście do budowania uwzględnia głównie zagadnienie użyteczności , rozumianej jako metry powierzchni mieszkalnej , mniej lub bardziej komfortowo urządzonej . Światlejsze rozwiązania mają jeszcze na względzie wpasowanie budynku w otoczenie , rozumiane jako tło kulturowe bądź przyrodnicze . To jest bardzo wiele ale zróbmy krok dalej i uwzględnijmy , że opływa nas strumień energii CHI i że opływanie to oraz świat istot żywych mają swoje zasady i reguły, których nie wolno nam naruszać . Tworząc obiekty takie jak budowle ( pomniki ) , wprowadzamy do świata coś , co wcześnej w nim nie istniało , i co może kłócić się z regułami przepływu CHI . Jeśli tak się zdarza , to pojawia się napięcie i niepokój , i nasz świat przestaje być harmonijny . Traci on wówczas swoją naturalną urodę i w konsekwencji stajemy się wygnańcami , pozbawionymi swojego miejsca , w którym czuliśmy się dobrze .

Jedną z zasad świata ożywionego jest , że obiekty poruszają się w nim niezbyt szybko(1) . Zwierzęta czworonożne maksymalnie około 50km/h , ptaki szybciej , do 200km/h . Drugą zasadą jest to , że świat ożywiony mieści się w warstwie ograniczonej przy powierzchni ziemi(2) . Jest to wysokość do 50m i w takiej warstwie porusza się ta istotna dla naszego życia część strumienia CHI . Kolejną zasadą jest brak w obiektach linii prostych i kantów(3) ( a takie tworzymy budowle ) , tutaj odnajdujemy problem kształtu . Kolejnym naruszeniem jakiego dopuszczamy się jest tzw. smog elektroniczny(4) , czyli nadajniki pola elektromagnetycznego ( stacje nadawcze , komórki) , linie wysokiego napięcia . Obiekty poruszające się , jak : samochody , pociągi , samoloty , statki odbiegają gabarytami i kształtem od jedynych dotąd obiektów ruchomych(5) , jakimi byli ludzie i zwierzęta . To stanowi zakłócenie .

Wymieniłem tutaj te najbardziej istotne naruszenia współistnienia człowieka z światem przedindustrialnym .

Właśnie z naruszenia tych zasad wynika to , że większość naszych wytworów jak budowle czy pojazdy , okazują się szkodliwe jako niedopasowane do przepływu CHI . Uwzględniając powyższe zasady i unikając ich naruszenia , będziemy umieli tworzyć w naszym świecie obiekty z nim harmonijne . Widać , że tematów jest wiele . Na początek budownictwo .

Dom

Kilka lat temu , w 2002 roku , poczyniłem już pierwsze kroki w tym względzie . Opisałem konstrukcję idealnego domu (>>tutaj) oraz podałem przykłady osiedli złożonych z takich domów( >>tutaj ) . Pokazałem cel , jakim jest osiągnięcie harmonii domu i osiedla z przepływającą CHI . Uzasadniłem ten cel twierdząc, że w tak uformowanym środowisku będziemy czuli się szczęśliwi oraz będziemy lepiej chronieni przed zawirowaniami , powodowanymi przez obecność wokół nas jednostek niemoralnych , a takie będą przecież sie pojawiały zawsze , w każdym społeczeństwie (życzymy sobie , by było ich jak najmniej ). W osiedlu przeze mnie zaproponowanym ,wpływ taki jest przytłumiony i poczucie bezpieczeństwa mieszkanców nie zanika , dopóki ilość takich jednostek (działek) nie przekroczy wartości 17% ( >>tutaj ) . We współczesnych osiedlach mieszkańcy masowo przesiedlają się , kiedy ilość mieszkańców nietolerowanych przekroczy 8% ( 1/ ) . W moim osiedlu porównywalny poziom niepokoju powstanie dopiero przy 30% ilości mieszkańców nietolerowanych . Służy to temu , żeby atmosfera osiedla ( miasta) nie obniżała się poniżej normy poczucia bezpieczeństwa z powodu niewielkiej ilości jednostek niemoralnych , które mogą z czasem zmienić się , czerpiąc z lepszych wzorów dookoła siebie .

Kiedy o tym wówczas pisałem , to miałem wówczas świadomość , że nie tylko dom ale i inne konstrukcje budowlane , służące innym celom , powinny być budowane harmonijnie ze strumieniem CHI .

Przechodząc teraz do interesującego nas tematu ograniczeń budowonictwa zauważę , że należy wyraźnie odróżniać budownictwo mieszkalne od pozostałego . W budynkach mieszkalnych realizuje się nasz byt osobisty , oddzielny od bytu wspólnego . W nich snujemy marzenia i układamy plany , w nich wzrastamy i kształtujemy obyczaje rodziny . Jest to strefa ściśle osobista i należy dbać , by nie mieszać jej ze strefami osobistymi drugich osób . Niestety , współcześnie nie dokonujemy tego rozróżnienia i dopuszczamy do mieszania się stref osobistych wielu ludzi w budynkach wielokondygnacyjnych . To powoduje zakłócenia w przebiegu życia jednostek . Wielkość tego zakłócenia przekracza dopuszczalny poziom . Mówiąc językiem biblijnym : ' Bogu ( Stwórcy) to się nie podoba ' . Do zamieszkania dla ludzi dopuszczalne jest jedynie budownictwo jednorodzinne , wolnostojące (6) , jedno – najwyżej dwukondygnacyjne , najlepiej jednopokoleniowe .

Uwaga(uzupełn.):

Powierzchnia maksymalna 11 x 11m . Powyżej tej wartości energia CHI nie rozwinie się w środku . Całkowity zanik przy 12,5x12,5m . Mówiąc językiem biblijnym : "wówczas Bóg(Stwórca) cofa swoje błogosławieństwo" . Powierzchnia budynku na planie prostokąta nie większa od 121 m kw.

Wielopokoleniowe , choć odbiega od ideału , jest również dopuszczalne , bo nie powoduje przekroczenia wspomnianego poziomu zakłócenia życia jednostek . Nasze intuicje mówią nam to samo – lepiej jest dla dorastającego człowieka , w pewnym momencie życia , zamieszkać osobno od rodziców . Niektórzy jednak , z różnych względów chcą mieszkać razem z rodzicami .

Ważne jest tu , że domy muszą być wolnostojące , a więc zabudowa szeregowa nie jest dobra . Strefy osobiste mieszają się w niej , podobnie jak w budynkach wielokondygnacyjnych . Z tych samych względów nie jest dobry 'bliźniak'.

Wieżowce, dopuszczalna wysokość budowli

Wiek dwudziesty to lata , kiedy zaczęły powstawać coraz wyższe budowle . Dzisiaj 'wieżowce' to niemalże codzienność . Otóż natykamy się tutaj na kolejne ograniczenie . Jak już napisałem wyżej, naszą Ziemię opływa energia CHI , niosąca w sobie informację o wszystkim - dosłownie o wszystkim - o bytach żywych i o przedmiotach ( ogólnie obiektach ) . Ta informacja służy naszemu wzrostowi . Ziemia wraz ze strumieniem CHI jest naszym środowiskiem naturalnym . W nim dokonuje się nasz rozwój i w nim przebiega nasze całe życie .

I tutaj staje się istotne to , że ten strumień CHI jest skoncentrowany przy powierzchni ziemi , do wysokości 50m . Jest to pierwsza nieprzekraczalna reguła przepływu CHI . Od razu nasuwa się wniosek , że należy zadbać o to , by nie wychodzić poza strumień , bo jest to przecież nasze naturalne środowisko . Wyjście poza , na dłużej niż 8 godzin , stanowi zakłócenie naszego bytu . To zakłócenie przekracza wówczas dopuszczalny poziom zakłócenia życia jednostki . I tu znowu , mówiąc językiem biblijnym : ' Bogu ( Stwórcy) to się nie podoba ' . Budowle muszą być więc nie większe niż 50m(7) i to ograniczenie jest nieprzekraczalne(!) .

Z faktu , że można przebywać poza strumieniem CHI do 8 godzin nie wolno wyciągać wniosku , że można budować wyżej 50m i przebywać tam krócej niż 8 godzin . Czas 8 godzin poza strumieniem CHI został dopuszczony jako awaryjny . Tak więc budowla jako miejsce 'normalnego' przebywania musi być nie większa niż 50m.

A co z lotami samolotami ? Loty dłuższe od 8 godzin powinny być przerywane międzylądowaniem na czas nie mniejszy niż 15 minut . - Pobyt w pojazdach (ogólnie )ma charakter stanu przejściowego , ma charakter 'przerwy' w życiu ale nie może być dłuższy ( w samolotach ) od 8 godzin . Oczywiście wykluczone jest przebywanie na stacjach kosmicznych , czy nam się to podoba , czy nie .

Odnotowujemy więc pierwsze ograniczenie kształtu budowli , nie mogą być one wyższe od 50 m .

Podsumowanie

Wiemy już , że budownictwo mieszkalne musi być z zasady indywidualne i parterowe lub jednopiętrowe oraz bez spadzistych dachów ( dach spadzisty o kącie nachylenia większym od 5% powoduje zakłócenie CHI ) . Inne budownictwo z kolei nie może być wyższe od 50m . Będą od tego wyjątki w przypadku budownictwa przemysłowego .

W następnym artykule postaram się omówić dobre i złe kształty oraz podam sposób wpasowania naszego 'kanciastego' budownictwa w strumień CHI .

Literatura:

1/ Jan Węgleński . Metropolitalna Ameryka - Wiedza Powszechna W-wa 1988 Seria Omega
powrót