powrót24-01-2011 12:45


Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej


Uwagi poniższe kieruję do wszystkich amatorów fotografii ( sam nim jestem ) , do osób interesujących się historią , architekturą , sztuką , by mogli uniknąć ogromnych błędów , które mogą bardzo istotnie zaważyć na ich życiu . Ponadto , z uwagi na końcowe wnioski , tekst ten skierowany jest do wszystkich . Można by rzec , zagadnienie jest stare jak świat .


Zaglądamy do Księgi Wyjścia i czytamy w niej fragment znany pod nazwą Dekalogu ( Księga Wyjścia Wj 20 2-17 ) :


Wj 20:4-5 ( Biblia Warszawska 1975 )

.(4)Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą .

źródło: http://apologetyka.com/biblia ( Biblia Warszawska 1975 )


Słowo "nienawidzieć" należy rozumieć ( to jest logiczne) w sensie "nie na widać" czyli nie patrzeć na ( słownik Bruecknera s.361 . W wieku XV istniało ''nawidzieć'' w znaczeniu ''chętnie widzieć'') . Kto obraca się ku bożkowi , ten nie patrzy na Stwórcę , zapomina o nim , w miejsce Stwórcy pojawia się substytut w postaci bożka , ''nie-na -widzi'' Stwórcy ( znaczenie to wyraźnie odbiega więc od potocznego rozumienia nienawiści jako agresji do osoby ) .


Osoba Boga w tym tekście : ''ja Pan , Bóg twój '' to Pan , czyli osoba władająca światem , czyli Stwórca . To Jego uczynili swoim Bogiem Żydzi i do Żydów skierowane były napierw słowa Biblii pisanej przez samych Żydów . W wielu religiach ludzie mają innych bogów . W religii katolickiej Bogiem jest Chrystus i jego ojciec , kimkolwiek on nie był i do niego skierowana jest modlitwa Ojcze Nasz , nie do Stwórcy ( to wielki Polaków błąd , ten błąd właśnie kosztuje Polaków kilkaset lat niewoli ) . Te osoby nie są Panami świata ani losu ludzi . One nigdy Panami świata nie były , a po swojej śmierci utraciły one wpływ na cokolwiek . Tyle w kwestii , kogo możemy czynić Bogiem , czyli od kogo możemy oczekiwać wpływu na bieg naszego życia , również na poprawę swojego losu - tylko od tego , kto ma władzę rzeczywistą nad światem .

Nasuwa się tutaj pytanie , jaka jest intencja ludzi , którzy odwracali naszą uwagę od Stwórcy w kierunku bożków . Odpowiedzi udzieliłem w opracowaniu ''Nowy Testament – twór człowieka'' , chodziło im o władzę . Człowiek przyciągnięty do bożka tracił częściowo ( bo nie całkiem ) wsparcie Stwórcy i odtąd taki manipulator miał nad nim przewagę , sam oczywiście zachowując świadomość tworzonej fikcji .

Przypomina mi się dzień , w którym osobnik T.Rydzyk zwany błędnie ''ojcem'' ( bo dzieci swoich chyba nie ma , oficjalnie nic mi nie wiadomo ) , wtarabanił się do studia telewizyjnego z ponad metrowej wielkości posągiem i trzymając go w objęciach , przemawiał do kamery . Otumanił tym wówczas skutecznie znaczną część społeczeństwa , która mu zaufała . Dziwny to świat , zepsuty świat , w którym toleruje się kogoś o takim polu rażenia świadomości ogółu .

Po tych kilku istotnych uwagach powracam do głównego tematu . Fragment Dekalogu dotyczący zakazu czynienia rzeźby ma dwie części . Pierwsza (werset czwarty) dotyczy samego zakazu czynienia , druga (werset piąty ) dotyczy zakazu kultu . Należy patrzeć na te sprawy oddzielnie . Rzeźba może bowiem być uczyniona oddzielnie i niekoniecznie musi stać się obiektem kultu bałwochwalczego . Naganne jest zarówno samo uczynienie rzeźby jak i czynienie z niej bożka . I tu kolejna uwaga , rzeźby kultu katolickiego , rzeźba Chrystusa na krzyżu jak i rzeźby tzw . ''świętych'' , to są oczywiście bożki , bo od nich wierni KK ( Kościoła Katolickiego ) błędnie oczekują wsparcia .


Zapis biblijny jest drogocenny . Jest zapisem wnikliwego doświadczenia Żydów i jeśli jest brany poważnie , pozwala uniknąć wielkiego błędu .

Tylko czy ktoś u nas to czyta poza religijnymi Żydami ? A nawet jeśli czyta , to czy się tym przejmuje ? Sądząc po widoku naszych miast i świątyń , w większości katolickich , gdzie pomniki spotkamy na każdym niemalże kroku , raczej nikt .

A jest się czym przejmować , skoro kara za sporządzenie podobizny rzeźbionej sięga ''ojców i ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia ''. Tu należy uzupełnić , że kara dotyka także kobiet , choć w dużo mniejszym stopniu .

W ostatnich latach miejsce kobiet w społeczeństwie uległo znacznej zmianie . Są one teraz bardziej samodzielne i słusznie domagają się zrównania praw z mężczyznami . Są to trwałe zmiany .


Jeśli środowiska konserwatywne głoszą z takim zapałem , że Europa stoi Dekalogiem , to wydaje się , powinny być w tym konsekwentne i powinny domagać się przestrzegania wszystkich jego punktów , a nie tylko niektórych . Kara spotyka złodziei i morderców ale sporządzający rzeźby unikają jakiejkolwiek presji , by tego nie czynili !

Jeśli kara ma zasięg kilku pokoleń (!) , to jak bardzo wielka stoi za nią wina wobec świata ! - I patrząc na sprawę od tej strony , niech do naszej świadomości dotrze prawda o tym , jak wielkim zakłóceniem naszego wspólnego bytu jest pojawienie się wśród nas ludzkich i zwierzęcych kukieł . Stwórca nie przewiduje ich istnienia , są więc one obiektami niepożądanymi , przeszkadzającymi w komunikacji wzajemnej i w komunikacji pomiędzy nami a Stwórcą . Jest to problem ściśle techniczny , jest to niszczenie ważnego elementu struktury naszego świata jakim jest obieg informacji ( porównaj Energia CHI ) . Rzeźby są iluzjami , które wprowadzają do naszego świata wielki błąd . Są one zepsuciem naszego świata ( uwaga na roboty człekopodobne ! Są oczywiście niedopuszczalne ) Oczywiste jest więc , że tak jak nie dopuszczamy , by na ulicach walały się śmierdzące odpadki , tak należy zadbać , by nie walały się po nich rzeźby , bo są dużo gorsze od nich .

Powiem tylko na koniec , że wystarczy w mieście jeden pomnik , żeby całe miasto okrył cień i żeby pojawiła się wyczuwalna agresja , rzutująca drastycznie na stosunki międzyludzkie.


Fotografia , film , telewizja

Skoro twórcy rzeźb ponoszą winę , to nie wolno nam odczuwać dla nich wdzięczności , a dla ich wytworu zachwytu , bo to jest tak , jak z każdym czynem nagannym ( kradzieżą , pobiciem , oszustwem itp ) , że zarówno ich sprawcy , jak i to , co zrobili podlega naganie i nie może być z zachwytem podziwiane . Rozumując konsekwentnie , dochodzimy do wniosku , że skoro czynienie rzeźb jest złem , to również ich utrwalone wizerunki stają się przedłużeniem tego zła . Takimi wizerunkami są fotografie bądź rysunki , które sporządzamy z przychylnością dla obiektów , zainteresowani nimi , bo nam się podobają .

Znam osobiście przypadek , kiedy film o Statule Wolności z USA , doprowadził ufne dziecko do poważnego rozstroju nerwowego dlatego , że polubiło ono ten obiekt , razem z bohaterami toczacej się tam akcji .


Tak więc wyrażając zachwyt dla rzeźb ( pomników ) i sporządzając ich podobizny , stajemy ramię w ramię z ich twórcami . Spada na nas część ich winy i znacząco ( bardzo znacząco , chociaż nie na kilka pokoleń wprzód ) odmienia to nasze życie na gorsze . To trzeba mieć na uwadze . Jakie są tego skutki ?

Skutki są wielorakie , od chwilowej depresji , dekoncentracji , zagubienia poczucia celu i sensu , do odsunięcia od dotychczasowych kontaktów towarzyskich i do zmiany umocowania w społeczeństwie . Mówiąc inaczej , nasze dotychczasowe sukcesy będą zniszczone , a nowe sprawy nie pójdą już tak gładko jak dotąd .


Zacytuję Eklezjastesa Ekl 5,5 :

Zważaj na skutki słów, nie pozwól, by mowa ust twoich była zaczynem zła,

bo poczujesz wstyd i broniąc się brakiem rozwagi zmusisz Boga , by zniszczył twoje w trudzie rodzące się dzieło , bo głupich stawia on niżej


( jak poprzednio osoba Boga to Stwórca )


Uwaga powyższa , poczyniona przez proroka , dotyczy mowy . Dzisiaj dopisał by on z pewnością jeszcze : ''Zważaj na to co fotografujesz i co rysujesz , i co się tobie podoba , bo ... '' . W tamtych czasach powielanie wizerunków nie było zapewne częstym zajęciem .

Trzeba uważać fotografując architekturę , bo często na budynkach znajdują się płaskorzeźby , one także wszystkie są negatywne . Ściąga winę również fotografowanie budynków , sakralnych kultów bałwochwalczych i ich fragmentów . Takimi budynkami są świątynie hinduskie , buddyjskie , katolickie , również chrześcijańskie itp. , te ostatnie nawet jeśli figur są pozbawione , jak świątynie protestanckie .

Innymi przykładami czego unikać są: świątki przydrożne , kapliczki , wizerunki Chrystusa na krzyżu , rzeźby alegoryczne obecne na ulicach i placach miast , pomniki . Co za tym idzie , należy się pozbyć z domów albumów z takimi wizerunkami , z komputerów ich kopii itd.

W świetle powyższego , niszczenie przez Talibów pomników w Afganistanie okazuje się czynem dobrym , i nie było to niszczenie dóbr kultury , jak przedstawiały nam to media . Rzeźby nie są dobrem kultury , odwrotnie , są jej złem .


Wnioski

Zważywszy na niszczące skutki rzeźb , widzimy niezbędne zadanie do wykonania , jakie stoi przed nami wszystkimi . Należy je wszystkie pousuwać z ich dotychczasowych miejsc , także z muzeów , a następnie zniszczyć . Nie tylko wyrzucić na bok , na jakiś śmietnik ale zniszczyć , pogruchotać na drobne , nierozpoznawalne kawałki , na pył nieomal , przetopić , jeśli metalowe , całkowicie zniweczyć ich formę .

Oczywiście wszystko to będzie wymagało od nas odejścia od dotychczasowych , rozpowszechnionych i ugruntowanych wykształceniem wyobrażeń tego , czym jest dobro kultury . Nie widzę przeszkód , by tego dokonać , poza przyzwyczajeniami .


Przykłady dobrego skutku usunięcia rzeżb


Poniżej pokazuję trzy budynki . Za każdym razem po lewej pokazuję budynek z rzeźbami , po prawej wizerunek po komputerowym usunięciu rzeźb . Na budynku Politechniki Warszawskiej , nad wejściem głównym , widnieje alegoryczna grupa .


Politechnika Warszawska – wejście główne


Na budynku ze sfinksami ( Warszawa plac Trzech Krzyży ) widzimy postacie mitycznych sfinksów .


Budynek ze sfinksami


I przykład ostatni , budynek Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu , w którym mieści się obecnie między innymi teatr . Tu mamy grupę bożków greckiej religii czyli przykład najsilniejszego negatywnego oddziaływania.


Dworzec Świebodzki ( Wrocław)


Porównanie ze sobą budynków sprzed usunięcia rzeźb i po usunięciu , pozwala dostrzec istotną różnicę . Na fotografiach z rzeźbami wyczuwalna jest niekorzystna wibracja . Usunięcie rzeźb powoduje ''pojaśnienie'' i pojawia się wyczuwalny spokój , którego nie znajdujemy w wersji z rzeźbami . Efekt jest najłatwiej wyczuwalny w przykładzie ostatnim , bo rzeźby na budynku dworca , to bożki greckiej religii . Jest to przykład najwyraźniejszy . W wersji z rzeźbami wyczuwalny jest mroczny , agresywny nastrój .


Należy na koniec podkreślić , że rzeźby , wszechobecne w naszych miastach , świątyniach i domach wnoszą silny niepokój - jest on naprawdę bardzo silny . Przywykliśmy do niego i nie rozpoznajemy już jego źródła . Szacuję , że rzeźby są obecnie przyczyną 95% naszych współczesnych problemów z agresją , depresjami , zagubieniem i atomizacją społeczeństw . Zjawiska te uległy gwałtownie spotęgowaniu wskutek rozpowszechnienia się ogólnie dostępnej fotografii oraz wskutek dostępności do informacji poprzez telewizję . W połączeniu z błędnymi wzorcami , które nakazują szacunek dla całej historii jako zabytku ludzkości , dało to wspomniany efekt . To , co kiedyś tkwiło zamknięte wewnątrz świątyń całego świata , tu , i ówdzie , na ulicach i na budynkach , teraz rozpowszechniło się gwałtownie w milionach , a nawet miliardach kopii , wykonanych przez wydawców albumów , reżyserów filmowych , amatorów fotografii , internautów . Oto przeogromne zamieszanie , które wnieśliśmy pracowicie do naszej rzeczywistości .

Teraz czeka nas etap drugi , usunięcie wszystkiego .


Wszyscy posiadamy wyobraźnię . Wystarczy pomyśleć jak będziemy odczuwać nasz świat po usunięciu wszystkich rzeźb i ich wizerunków , a poczujemy jak spływa na nas spokój i jak uruchamiają się stłumione teraz więzi pomiędzy nami . Proponuję każdemu przeprowadzenie takiego eksperymentu we własnej wyobraźni , warto .

Wierzę , że po zniszczeniu rzeźb odzyskamy siebie i żywe poczucie rzeczywistości , odzyskamy życie społeczne . Teraz to wszystko jest utracone .


Będę aktywnie szukał wsparcia dla mojej inicjatywy . Zacznę oczywiście od Naczelnego Rabina Polski , Pana Michaela Schudricha.


powrót