powrót
3-02-2011 15:40

Wynajem , dzierżawa , wypożyczanie komputerów .wg Polskiej Klasyfikacji Działalności ( >>tutaj )

    77.33. WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 77.33.Z

    Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych bez obsługi:

  • komputerów i sprzętu peryferyjnego,

Do powyższego określenia działalności dodać należy wypożyczanie komputerów na terenie firm , gdyż w każdym z tych przypadków pojawia się zależność osoby wypożyczającego o sposobów działania końcowego użytkownika . ( porównaj 1/ )

Istnieje bardzo wiele firm wypożyczających sprzęt komputerowy , a w prawie każdej firmie są komputery , oddane do rąk użytkownikom , którzy mogą ( mają techniczną możliwość) na nich instalować dowolne oprogramowanie , bez wiedzy szefa i osoby wypożyczającej .

Komputer , urządzenie szczególne

Komputer jest szczególnym urządzeniem z tej przyczyny , że jest jedynym rodzajem urządzenia , które zmienia swoją strukturę wskutek doinstalowania nowego oprogramowania ( obecnie pojawiają się urządzenia , posiadające w swoich wnętrzach procesor z mozliwością podlączenia do internetu , co upodabnia je do wolnostojącego komputera . Są to np. komórki , telewizory itd ) . Komputer staje się wówczas innym urządzeniem , bo ma inne możliwości niż te , w które wyposażył je producent . Kiedy instalowanie dokonuje się z naruszeniem prawa autorskiego , to komputer sam w sobie staje się terenem naruszenia prawa . W takim przypadku winowajcą jest ten , kto to uczynił ale również na właściciela spada wina , choć mniejsza , o ile ten , na wstępie , nie poczynił zastrzeżeń co do używania pożyczanego komputera . Zastrzeżenie takie należy uczynić właśnie z tego powodu , że wypożycza się urządzenie , które z zasady może przybrać wiele postaci , a pamiętajmy , że dalej pozostajemy jego właścicielem .

Zjawisko to nie zachodzi dla innych urządzeń , np. dla samochodu , którym przewieziono kradziony towar . Samochód po zwrocie jest tym samym samochodem . Nosi wprawdzie jakiś czas ( 8 dni ) na sobie negatywną pozostałość energetyczną , jednak wina na właściciela nie przechodzi , o ile oczywiście nie był on świadomy popełnionego przestępstwa .

W związku z tym , że komputer może być przyczyną obarczenia winą , należy uzyskać zapewnienie od osoby pożyczającej ( przed oddaniem jej komputera ), że jest świadoma , iż nie wolno jej instalować niczego w sposób łamiący prawa autorskie . Ponieważ pożyczający mógłby nie wiedzieć , co podpisuje , powinniśmy bezwzględnie pouczyć go , co wolno mu instalować , a czego nie . Wręczamy mu więc pouczenie , o mniej więcej takiej treści , jak poniżej . Pouczenie powinno być bezwzględnie przeczytane .

Pouczenie użytkownika ( przykładowe )

Jak bezpiecznie używać komputera .

Jest prosta zasada : jeżeli czegoś nie kupiłem , to nie jest to moje , więc tego nie instaluję. Reguła ta w zasadzie zabezpiecza w pełni . Miejscem nabycia programu może być tylko jawnie działający sklep . Program musi być opakowany , a pudełko nie może nosić śladów otwarcia . Jakiekolwiek wątpliwości w tym względzie , muszą skutkować opuszczeniem sklepu jeśli nie chcemy dokonać zakupu z wątpliwego źródła i nie chcemy stać się współwinni naruszenia praw autorskich .

Programy ściągnięte z internetu lub otrzymane od kolegi muszą posiadać plik licencji , w którym musi znaleźć się stwierdzenie , że autorzy nie chcą żadnej opłaty . Jeśli chcą oni opłatę , należy ją wnieść na warunkach licencji . Licencja nakłada różne ograniczenia na użytkownika i trzeba się do nich stosować . Programy z ograniczeniem czasowym powinny być odinstalowane we wskazanym terminie , a shareware mogą być instalowane tylko jeden raz i po terminie muszą być odinstalowane lub opłacone . Prawa autorskie do programu komputerowego są prawami własności i nieprzestrzeganie ich jest równoznaczne z przywłaszczeniem nie swojego mienia oraz z nieposzanowaniem osoby właściciela programu .

Takie pouczenie można wydrukować na jednej kartce papieru razem z oświadczeniem ( jak poniżej ) i trzeba je wręczyć osobie pożyczającej do przeczytania . Dopiero potem można od niej zażądać podpisania oświadczenia .

Oświadczenie użytkownika ( przykładowe )

Przeczytałem Pouczenie Użytkownika i zapoznany ze znaczeniem Praw Autorskich oraz przekonany o konieczności ich przestrzegania oświadczam , że nie będę instalował na pożyczonym mi komputerze żadnych programów niewiadomego pochodzenia , oraz będę przestrzegał treści licencji każdego instalowanego programu .

PodpisJeżeli teraz , w toku używania , ten ktoś złamie prawo autorskie , to wina nie przejdzie na właściciela . Oczywiście po zwrocie sprzętu , należy doprowadzić go do stanu pierwotnego . Jeśli znajdują się na nim jakieś programy zainstalowane przez użytkownika , to należy je wykasować . Należy to zrobić w ciągu 10 (dziesięciu ) godzin od odbioru komputera . Po tym terminie pojawi się bowiem współwina , jeżeli użytkownik nie przestrzegał praw autorskich , więc należy pilnie uważać i nie przekroczyć tych 10 godzin . Termin ten ma najwyższą wagę (!)

Jeżeli wypożyczamy większą ilość komputerów do firmy , gdzie będzie wielu użytkowników końcowych , to odbieramy oświadczenie od szefa firmy . Zobowiąże się on , że przekazując komputery do użytku dalszym osobom , będzie je pouczał(a) jak wyżej oraz , że odbierze od nich oświadczenia o treści jak wyżej . Ponadto w firmie , gdzie osobę odpowiedzialną wyznaczono , taką procedurę powinien przeprowadzić z kolei szef firmy w stosunku do osoby dysponenta sprzętu . Oświadczenie szefa oraz tej osoby może wyglądać następująco :

Oświadczenie osoby odpowiedzialnej za użytkowanie i wypożyczanie sprzętu

Przeczytałem Pouczenie Użytkownika i zapoznany ze znaczeniem Praw Autorskich oraz przekonany o konieczności ich przestrzegania oświadczam, że nie będę instalował na pożyczonych mi komputerach żadnych programów niewiadomego pochodzenia , oraz będę przestrzegał treści licencji każdego instalowanego programu . Oświadczam także , że oddając komputery do użytku dalszym osobom , będę im wręczał 'Pouczenie użytkownika' oraz odbiorę od nich 'Oświadczenie użytkownika' , które przechowam na czas użytkowania sprzętu do chwili jego zwrotu .

Oświadczam także , że po zwrocie wypożyczonego sprzętu , w ciągu 10 godzin usunę z niego oprogramowanie zainstalowane przez użytkownika .

Podpis

Oświadczenie szefa firmy wypożyczającej sprzęt , przechowuje u siebie szef firmy właścicielskiej .

Zakończenie

Tak jest z wypożyczanym sprzętem , który niejako cały czas pozostaje pod kontrolą właściciela i dysponenta . Tu uwaga , to są procedury wypożyczania . Kiedy ktoś w firmie odpowiada za utrzymanie ruchu i pojawi się potrzeba zachowania oprogramowania na wypożyczonym sprzęcie , to sprawa się znacznie komplikuje , bo trzeba pilnować legalności na każdym etapie , począwszy od etapu instalowania u końcowego użytkownika . Jednak to nie jest problem z zakresu 'wypożyczania sprzętu' , który był tu omawiany . To , co tutaj omawiałem , to był szczególny przypadek winy , który nie pojawiał się przy wypożyczaniu sprzętu sprzed epoki komputerowej .

Inaczej jest w przypadku producenta sprzętu , który sprzedając go , traci kontrolę nad nim . Producent komputerów nie odpowiada za to , co dalej zrobią użytkownicy .

<<>>

1/ Prawa autorskiepowrót