powrót8 kwietnia 2003

poprawione 10 kwietnia 2003

uzupełnione 11 kwietnia 2003

uzupełnione 2 czerwca 2003

uzupełnione 20 czerwca 2003

Trzy procesy cywilizacyjne

Na rys.1 pokazałem obszary kolejno zachodzących na Ziemi procesów cywilizacyjnych. Ludy znajdujące sie na tych obszarach z upływem czasu łączyły istotne cechy wspólne.

Proces pierwszy (PR1) obejmował Półwysep Arabski (rys.1) i trwał przez 1300 lat do 8 roku p.n.e. Proces drugi (PR2) został zainicjowany bezpośrednio po procesie pierwszym i trwał on do roku 1952. Proces drugi obejmował ziemie Polski przedrozbiorowej, państwa Kaukazu - Gruzję, Armenię i Azerbejdżan oraz Chiny. (rys.1 i rys.2)

W roku 1952 został zainicjowany proces trzeci.

Proces trzeci obejmuje docelowo cały kontynent euro-azjatycki a na południu część Afryki i Australię, łącznie z wyspami Oceanu Spokojnego ale bez Wyspy Wielkanocnej.
Rys 1Uzupełnienie (11 kwietnia 2003)

I oto mamy okazje obserwować zmiany zaszłe po obaleniu reżimu Sadama. Nastapiło poszerzenie obszaru Procesu Trzeciego. Na rys.1a obecny obszar został zaznaczony jasnobrązową linia przerywaną. Na naszych oczach dokonują się ważne wydarzenia.


Rys 1a
Rys 1a – szczegół

obszar państwa żydowskiego na terenie RosjiUzupełnienie ( 2 czerwca 2003)

W dniu 24 maja dokonało się kolejne poszerzenie. Pokazuje to jasnożółty obszar na rys 1b. Obszar zażółcony obejmuje obecny Izrael pomimo, że polityka rządu nie uległa zmianie i trwaja dążenia do umocnienia państwa Izrael na obecnym obszarze. A jednak zdolność sprawcza rządu Izraela uległa osłabieniu w stopniu wystarczającym , by zakwalifikować to jako “ustępującą obecność“.


rys 1bW porównaniu ze stanem sprzed 24 maja widzimy , że Proces Trzeci objął już swoim zasięgiem obszar docelowy bez Australii. Stało się to możliwe pomimo zastrzeżeń o których pisałem wcześniej. W międzyczasie zmniejszeniu uległ wpływ wszystkich osób oraz grup osób, których obecność powstrzymywała rozwój Procesu. Podobnie jak w Izraelu można ich obecność nazwać “ustępującą“.

I tak włączone zostały kolejno: Afryka Północna z Półwyspem Arabskim. Europa Zachodnia i Północna z Rosją a na Wschodzie obie Koree i Japonia.Uzupełnienie ( 20 czerwca 2003 )

Komentarza wymaga istnienie wąskiego odcinka obszaru Drugiego Procesu, łączącego część europejską z częścią azjatycką. Jest to obszar Kaukazu i wąski pas ziem, prowadzący od Kaukazu do Morza Azowskiego, ograniczony od północy drogą M29. Uściślę granice tego obszaru. Od razu dodam, że istniejące na tym obszarze samodzielne jednostki polityczne takie jak: Gruzja, Armenia , Azerbejdżan i Czeczenia, łącznie z republiką Inguszeti, należy włączyć do organizmu jakim jest Unia Europejska. Dotyczy to także nieistniejącego jeszcze państwa Kurdów, które powstanie na połączonych , stykających się obszarach Turcji, Iranu i Iraku.

Obecną wojnę w Czeczenii należy odczytywać podobnie, jak odczytujemy historię polskiej walki o przynależność do kultury europejskiej z jednoczesnym poczuciem obcości w stosunku do Rosji. Takie jest jej podłoże i to wskazuje na bezsensowność prób wcielania Czeczenii do Federacji Rosyjskiej. Stosowaną przy tym przemoc odczuwam równie boleśnie, jak odczuwam przemoc Rosji i Niemiec w przeszłości do Polski i do Polaków, i innych narodów ( czytaj 'Niemcy i Rosjanie' )

Chcę tu też wspomnieć o Turcji. Nie przynależy ona do strefy wpływów obszar Drugiego Procesu, dlatego choć jest kandydatem do Unii Europejskiej , to lepiej by było dla Turków, gdyby wycofali się z kandydowania. W przyszłości na obszarze Trzeciego Procesu powstaną inne lokalne stwowarzyszenia państw i Turcy znajdą sobie w nich dobre miejsce.

Granice obszaru:

Od północy obszar przebiega wzdłuż drogi M29 : Rostów n.Donem - Mineralnyje Vody - Kaspijsk z wyłączeniem republik : Rep.Kabardyjsko-Bałharska, Rep.Północno-Osetyńska, Rep.Dagestanu oraz z włączeniem terenów Czeczenii i Inguszetii na północ od tej drogi.

Na południu na tym obszarze leżą: Gruzja, Armenia, Azerbejdżan a ograniczają go tereny zamieszkałe przez Kurdów o niesprecyzowanych narazie granicach, obejmujące części obszarów Turcji, Iraku i Iranu.

koniec uzupełnienia 20 czerwca 2003Trzeci proces cywilizacyjny

Obecnie jesteśmy w trakcie rozlewania się wpływów procesu trzeciego na wskazany obszar docelowy. Ponieważ ludy i narody zamieszkujące taki wspólny teren nie mogą się różnić od siebie zasadniczo, gdyż spowodowało by to duże napięcia, więc przed zakończeniem tworzenia się tego obszaru muszą zajść niezbędne zmiany. W takim kontekście należy rozumieć obalenie reżimu Saddama czy niezbędne dążenia do rozbrojenia Korei Północnej.

Zmiany są wkomponowane w ciąg 11-letnich cykli ( piszę o tym w rozdziale 'Kalendarz'). Obecny rok 2003 jest rokiem dziewiątym cyklu i skompletowanie elementów obszaru PR3 dokona się do października 2005 roku. Wejście Polski do UE jest przewidziane na rok 2005 (maj 2004 - poprawione 10.04.03).
Rys.2

Izrael

W dwóch miejscach pisałem już o obecnym państwie Izrael. Powtórzę tutaj , że jego obecność w dzisiejszym położeniu koliduje z rozwojem procesu trzeciego (PR3). Energia CHI przepływa ze wschodu na zachód i Żydzi są narodem z czoła procesu PR1. Polacy są narodem z czoła PR2. Stąd obydwa narody mają ze sobą wiele wspólnego i także z tej przyczyny jest dla nich miejsce obok siebie w PR3. Tak należy rozumieć wedrówkę Żydów , która zakończyła sie w przeszłości ich osiedleniem się na ziemiach wschodnich dawnej Polski.

Żydzi jako naród z czoła procesu PR1 nie mogą tkwić w dużej masie na obrzeżu PR3. Potrzeba , by znaleźli się wraz z Polakami, Litwinami, Białorusinami i Ukraińcami w centrum czoła PR3, którym będzie Unia Europejska (UE). Obszar do zasiedlenia przez Żydów oznaczyłem kolorem żółtym na rys2. Jak widac to na rys. 2 leży on na skraju PR2 w pobliżu Moskwy.

Jak to już wyraziłem w innym miejscu , Unia Europejska bez Żydów we wskazanym miejscu będzie ułomna. Należy więc poszukiwać możliwości, by Żydzi mogli i by zechcieli odnaleźć swoje miejsce we wskazanym obszarze, bo to będzie z pożytkiem dla wszystkich.

Obecne usytuowanie zbiorowości Żydów powoduje kolizje i przejawia się to w agresji narodów arabskich skierowanej do Żydów. Jest to jak widać konflikt, którego źródło tkwi w nadrzędnym procesie i stąd płynie wniosek, że jest to konflikt nie do ominięcia.Kontynuacja tematu >> Rozwój procesu trzeciegopowrót