10-06-2009

W nawiązaniu do ''Apelu do polskich intelektualistów''


Zwracam się do wszystkich czytelników mojej strony , którzy podzielają moją opinię w sprawie szkodliwości Nowego Testamentu (NT).

Tu, na mojej stronie , przemówili do Was najwięksi europejscy artyści , którzy żyli i tworzyli w wewnątrz kultury chrześcijańskiej. W ciągu swojego życia doświadczali chrześcijaństwa , obserwowali je i cierpieli narzucone w nim ograniczenia . Doszli do zrozumienia ich źródeł i w końcu znaleźli na nie odpowiedź . Im wszystkim wspólny był podziw dla piękna istoty ludzkiej i piękna przyrody . Byli przekonani o wielkich możliwościach tkwiących w naturze człowieka i o tym , że formuła życia chrześcijańskiego nakłada na naszą naturę deformujące ją więzy . Skutek tej deformacji jest tragiczny . Sprowadza ona cierpienie braku szczęścia i sukcesu , i poczucie samotności w nieufnym i zazdrosnym społeczeństwie . ( patrz punkty Galeria pomiędzy 31 maja a 10 czerwca 2009 )


Jestem pewien , że wielu z Was świetnie to rozumie i buntuje się wewnętrznie przeciwko sprawcom takiego stanu rzeczy czyli przeciwko funkcjonariuszom kościołów chrześcijańskich . Czy można coś z tym zrobić ? Jakie mamy podstawy , oprócz oburzenia , by domagać się naprawy ? Czy jest jakiś sposób , żeby powstrzymać raz i na zawsze niszczące działania funkcjonariuszy Kościół Katolickiego i innych kościołów chrześcijańskich w naszym kraju ?


Okazuje się , że można. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Na początek sięgnijmy do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ( PDPC) z 1948 roku .


W Preambule autorzy Deklaracji uzasadniają jej stworzenie :


"konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał - doprowadzony do ostateczności - uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi " .


Prawa są więc po to , by z nich korzystać , kiedy przychodzi działać przeciwko niesprawiedliwości oraz by to działanie przybrało charakter pokojowy .


Tak więc , poruszeni słusznym oburzeniem , znajdujemy oparcie w zapisach Deklaracji . Wyprzedzając późniejszą argumentację zauważę już tutaj , na wstępie, że Konstytucja RP jest w dużym stopniu oparta na Deklaracji i w wielu swoich punktach powiela jej zapisy . Świadomość związków pomiedzy Deklaracją a Konstytucją RP pozwoli nam sformułować mocne podstawy pod wspólny, zbiorowy protest i pozwoli domagać się od władz Polski działania , bo jak to się okaże , są one do tego zobowiązane . Gdybyśmy jednak spotkali się z blokadą takiego działania , z niechęcią do jego podjęcia po stronie władz , to Deklaracja gwarantuje nam ubieganie się o takie działanie na drodze sądowej .

Teraz przyjrzyjmy się poszczególnym punktom Deklaracji , na które możemy powołać się w dochodzeniu sprawiedliwości .


Po pierwsze sformułujmy zarzut wobec chrześcijaństwa i wobec funkcyjnych kościołów chrześcijańskich . Podstawowy jest taki , że posługując się zagadką deformują osobowość człowieka . Deformacja ta obniża jego zdolności twórcze , uniemożliwia szczęśliwe życie , a w ogólnej masie ludzi skutkuje zachowaniami niszczącymi więzi społeczne i w dalszych konsekwencjach skutkuje obniżeniem dobrobytu . Ponieważ dokonuje tego grupa wtajemniczonych osób , więc całkiem trafnie możemy mówić o świadomym poniżaniu wiernych wszystkich kościołów chrześcijańskich.


Wszystkie artykuły cytowane poniżej pochodzą z PDPC.


Czy to , co wiemy już o działaniach kościołów , czy to gwałci nasze prawa ?


*funkcyjni kościołów posługując się NT dopuszczają się podstępnego ataku na wiernych .

art.1 czytamy " Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa. "

*funkcyjni kościołów posługując się NT deformują osobowości wiernych i umniejszając tym ich naturalne zdolności , poniżają ich .

art.5 czytamy : "Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający."

*stosując retorykę "niepokalanego poczęcia" funkcyjni KK uderzają w związek kobiety i mężczyzny.

art.16.3 czytamy: " Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa. "


pogwałcono nasze prawa , co możemy zrobić ?


*art.18 Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary ( możemy z kościołów wystąpić )


*art.7 ... Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji ... ( możemy domagać sie od władz Państwa Polskiego ochrony poprzez usunięcie NT z obiegu publicznego )


*art.19 Każdy człowiek ma prawo do wolności opinii i do jej wyrażania ( możemy wyrażać swoją opinię )

*art.21.1 Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli. ( możemy wyrażając swoją opinię domagać sie od rządu RP i od Sejmu RP , by uwzględnił ją i kształtował Państwo zgodnie z nią )

*art.21.3Wola ludu jest podstawą władzy rządu ...

*art.28 Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego, w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji mogą być w pełni realizowane. ( nawet jeśli relacje kościołów i Państwa są uregulowane w osobnych dokumentach mamy prawo je zmienić )


czy jest jakieś ograniczenie naszych praw ?


29.2 "W korzystaniu ze swoich praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia właściwego uznania i poszanowania praw i wolności innych , i w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności , porządku publicznego i powszechnego dobrobytu w demokratycznym społeczeństwie .'' ( nasze żądania służą przywróceniu harmonii współżycia , więc są zgodne z wymogami moralności , porządku publicznego i powszechnego dobrobytu . Nie naruszają też praw innych poza funkcyjnymi kościołów , którzy swoimi praktykami sami naruszają nasze prawa )Znamy już swoje prawa . Wiemy też , że powinny być chronione . W Polsce PDPC jest uznana i Konstytucja RP w pełni respektuje ustalenia PDPC .Wnioski

Mamy prawo domagać się od Państwa interwencji polegającej na delegalizacji NT , gdyż to ochroni nasze prawa w tej chwili naruszone . Proponuję złożyć zbiorową petycję do Sejmu RP i do Rządu RP .

Konstytucja RP ( Rozdz. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela )

Art. 63.

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa

Mogę sporządzić taką petycję w interesie publicznym ale potrzebne są Wasze głosy poparcia . Proszę do mnie pisać i to zarówno z głosem poparcia jak i z wnioskami co do sposobu przeprowadzenia sprawy .

z góry dziękuję


Wojciech Kamiński