powrót18-10-2009 22:10Odpowiedź z Biura Listów i Opinii Obywatelskich przy Prezydencie RP

W dniu 15-10-2009 otrzymałem odpowiedź Nr BLO-060/13532/04/09/SM na moje pismo z dnia 11-09-2009.Treść tej odpowiedzi zamieszczam poniżej :Pan Wojciech Kamiński

Szanowny Panie

Potwierdzamy wpływ Pana listu z dnia 11 września 2009 roku nadesłanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Uprzejmie informujemy, że zapoznaliśmy się z Pana opiniami.

Jednakże jak Panu wiadomo w 2007 roku - decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pałac Kultury i Nauki został wpisany na listę zabytków. Zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi określa ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Wszelkie działania dotyczące obiektu wpisanego na listę zabytków wymagają zgody konserwatora zabytków.

Zasady usuwania obiektów zabytkowych z rejestru zabytków określa art. 13. tej ustawy, zgodnie z którym „Zabytek wpisany do rejestru, który uległ zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej albo którego wartość będąca podstawą wydania decyzji o wpisie do rejestru nie została potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych, zostaje skreślony z rejestru.

Skreślenie z rejestru następuje na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Postępowanie w sprawie skreślenia zabytku z rejestru wszczyna się z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy”.


Z poważaniem

Małgorzata Rozpondek

specjalista w Biurze Listów i Opinii Obywatelskich

Kancelarii Prezydenta RP( podkreślenia w treści pochodzą ode mnie )>>>W liście brak jest potwierdzenia lub zaprzeczenia słuszności argumentacji , jaką dostarczyłem w moim piśmie . Brak jest również jakiegokolwiek śladu reakcji Pana Prezydenta , która świadczyłaby o jego woli , najpierw usunięcia PKiN z rejestru zabytków , a w drugiej kolejności rozmontowania tej budowli , o co wnosiłem.

Tym samym pismo to ani nie podejmuje dyskusji ani nie wyraża bezpośrednio stanowiska Pana Prezydenta w sprawie , a w sumie szkoda , bo przecież do Pana Prezydenta zwracamy się najczęściej , jak sądzę dopiero wówczas, kiedy zawiodą inne drogi przeprowadzenia słusznej sprawy i od niego oczekujemy wsparcia i rozstrzygnięcia . Pismo to przedstawia więc nikłą wartość dla sprawy . Nie tego oczekiwałem .Pozwolę sobie powtórzyć ten fragment mojej argumentacji , który jednoznacznie podważa nie tylko sens wpisania PKiN do spisu zabytków ale także prawo do dalszego bytu tej budowli w ogóle .

Napisałem w moim piśmie :" budowla PKiN jest oczywistym znakiem , symbolem trumfu komunizmu i jako element propagandy komunistycznej powinna zostać niezwłocznie usunięta. Powiązanie kształtu budynku PKiN z ideą Pomnika III MIędzynarodówki W.Tatlina wykazałem w mojej publikacji : " PKiN w Warszawie, Tatlin i III Międzynarodówka ".

( koniec cytatu)Z kolei w powołanej publikacji napisałem :" budynek (PKiN) prezentuje swoim kształtem ideę pomnika III Międzynarodówki Tatlina . Tak więc ,budynek ten jest nie tylko "symbolem zniewolenia" , jak napisali 30 marca 2007 roku autorzy protestu skierowanego do Prezydenta RP , przeciwko wpisaniu bydynku do rejestru zabytków ( czytaj PKiN Wikipedia ) ale ten budynek jest także , i przede wszystkim , elementem propagandy komunistycznej . To dodatkowo wzmacnia słuszność protestu przeciwko istnieniu budynku i zasadniczo zmienia prawne usytuowanie strony protestującej .


W Konstytucji RP art.13 czytamy bowiem :

"Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa."

( koniec cytatu)Wprawdzie wymiana korespondencji z Panem Prezydentem nie posunęła naprzód sprawy usunięcia budynku PKiN ale przysłane pismo ma swoją wartość , bo jest potwierdzeniem świadomości Pana Prezydenta mojej argumentacji oraz dowodzi braku reakcji Pana Prezydenta , pomimo dostarczenia nowych , istotnych argumentów .

Tym samym , unikając podjęcia stosownej decyzji , wspierającej mój wniosek, co leży w mocy jego urzędu , Pan Prezydent wpisał się , teraz już oficjalnie do grona osób popierających propagandę komunistyczną . Jak już wspomniałem , Konstytucja RP art 13 stawia tamę tego rodzaju działalności. Pan Prezydent postawił się więc w złym świetle .

Ponadto postawił się w złym świetle u Stwórcy , przed czym ostrzegałem go , wspominając w moim piśmie o mojej publikacji " Holocaust" z 24-07-2009 , gdzie jako przyczynę tragedii Żydów podałem to , że opowiedzieli się za komunizmem . Każdy , kto opowiada się za komunizmem , sprzeciwia się Stwórcy .

Zapis w Konstytucji RP art.13 jest jak najbardziej słuszny w tym, że stawia w jednym rzędzie faszyzm , nazizm i komunizm . W Polsce panuje powszechna zgoda , że nie wolno propagować tych ideologii ani ich symboliki . Nie może więc być mowy o żadnym rozminięciu się w tej kwestii . Lekceważenie wagi tego zapisu jest więc wielką lekkomyślnością ze strony Pana Prezydenta .

Pan Prezydent poniesie stosowną karę .
powrót