powrót

2016-02-23 1:15


Geje, lesbijki - miejsce w społeczeństwie .

Omówię miejsce gejów i lesbijek w społeczeństwie . Miejsce to zostało im właśnie dzisiaj wyznaczone „w górze” , u Stwórcy i wprowadzone zostało do Systemu Życia (SŻ) , a ja ten fakt odnotowuję i niniejszym ogłaszam.

Skutki tej zmiany wniesionej do SŻ odczują zarówno geje, jak i lesbijki . Obie te grupy mają wyznaczone miejsce poza głównym nurtem życia , o czym poniżej . W ich odczuciu będzie to skutkowało poczuciem zagubienia i bezradności , ogólnie niestosowności swego położenia , jeśli aktualnie zajmują pozycje społeczne , których zajmować nie powinny .

Jeżeli dostosują się do nałożonych wymagań , to powróci im poczucie stosowności zajmowanego miejsca w społeczeństwie, i będą mieli szansę odzyskania równowagi ducha

Pojęcia

Geje to osoby płci męskiej , które wchodzą w kontakt seksualny z mężczyznami. Lesbijki to osoby płci żeńskiej , które wchodzą w kontakt seksualny z kobietami . Należy powiedzieć , że jednorazowy dobrowolny kontakt seksualny z osobą tej samej płci zostaje zapamiętany w SŻ i odtąd osoba taka posiada odpowiedni status jw. i on już się nie zmienia .

Odbiór społeczny

Osoby odbiegające od zachowań seksualnych właściwych większości populacji , typowych męskich i żeńskich , zawsze wywoływały silne emocje odrzucenia. Współcześnie staramy się te emocje stłumić , z uwagi na konieczność tłumienia wzajemnej agresji w zbiorowościach wielokulturowych , jednak pochodzenie tych emocji jest naturalne . One w nas pojawiają się , kiedy odczuwamy sprzeczność zachowań osoby z jej przynależnością do płci . Jednym z najstarszych źródeł definiujących te odczucia jest Biblia . Czytamy :

Kpł 18:22 bw "Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością."

Zapisy biblijne cechuje trafność sformułowań . Jak to określił Eklezjastes : "Słowa mędrców są jak gwoździe wbite w ścianę" . Zostaje tu nazwane po imieniu , bez ogródek to , co pozwala dostrzec dane zjawisko w pełnym świetle . Mowa o obrzydliwości i o uczuciu obrzydzenia wobec kogoś ( czegoś ) .

Nie są ważne dokonania obydwóch mężczyzn , jakieś zasługi dla społeczeństwa , pełnione przez nich funkcje, być może zaszczytne . Nie jest ważne czy gej jest prezydentem, premierem, przywódcą partii, znanym aktorem, Ważna jest obrzydliwość ich skłonności , jaką odczuwa nie-gej . To odczucie dane jest nam „z góry”, od Stwórcy . Po co ?

Geje , nie odczuwają wobec siebie obrzydzenia , a wręcz przeciwnie odczuwają pociąg i wzajemną fascynację . Uczucia obrzydzenia doświadczają nie-geje wobec gejowskiego związku.

Widząc ich odrzucenie przez społeczeństwo odczuwające do nich obrzydzenie , można im współczuć przykrego położenia , ale nie należy gasić uczucia obrzydzenia , żeby nie wejść w ich krąg .

To odczucie ma nas chronić przed nimi, żebyśmy nie powtórzyli za nimi ich błędu.

Sam termin "gej" (gay-ang) jest akceptowany w tym środowisku ( polska Wiki, hasło Gej) , więc możemy posługiwać się nim swobodnie.

Drugie życie po śmierci . Miejsce w społeczeństwie . Związki partnerskie ( na końcu ) .

Do kwestii zmiany zachowań płciowych należy podchodzić z uwagi na dwa konteksty. Jeden to miejsce w społeczeństwie , jakie nam przynależy , o czym niżej , a drugi to drugie życie po śmierci .

Współcześnie lansuje się tezę o względności płci . Wygłaszane są poglądy , że płeć można sobie wybierać dowolnie , według własnych upodobań . Otóż tak nie jest . To tylko o gustach nie dyskutuje się i tylko o nich . Płeć jest czymś innym niż wystrój mieszkania , czy upodobania żywieniowe .

Z płcią rodzimy się i żyjemy , a sposób istnienia jest nam dany „z góry” , od Stwórcy i towarzyszy nam jako bardzo złożony zespół zachowań , dzięki któremu jesteśmy identyfikowani w SŻ , przez innych , jako kobieta lub jako mężczyzna . Jeśli zmienimy zachowania seksualne ( geje, lesbijki ) to nie zmienimy stowarzyszonego z nami zespołu zachowań . Wówczas powstaje kolizja , którą osoby heteroseksualne odczuwają intuicyjnie , bo jest ona sygnalizowana w SŻ.

Drugie życie po śmierci

O ile przestrzegamy PRAWA, to możemy w SŻ osiągnąć wartość +9,9 w skali 10 . Jeśli łamiemy PRAWO , to nasza wartość może stać się ujemna , aż do -9,9 w skali 10 . Przewinienia wybaczalne mieszczą się do wartości ujemnej -7,99, ale tu uwaga , mogą nas one obciążać nawet do sześciu lat . Wartość wystarczająca do otrzymania drugiego życia po śmierci mieści się od +1,88 w górę . Jeśli taką wartość mamy chwilę przed śmiercią , to nasza dusza ulatuje potem do Stwórcy . Popularnie mówi się , że „dusza sprawiedliwego idzie do nieba”.

Geje i lesbijki nie mogą osiągnąć wartości osoby powyżej +2 . Jest to o tyle groźne dla nich , że nawet stosunkowo niewielkie uchybienie PRAWA , które nie-gejowi i nie-lesbijce ujmie tylko trochę i nie sprowadzi ich wartości poniżej granicy +1,88 , to w ich przypadku może grozić właśnie takim obniżeniem poniżej +1,88.

Ponadto egzystowanie na poziomie +2 jest pozbawione silnego poczucia wartości , więc mają oni nieustannie obniżone poczucie komfortu istnienia .

Z powyższego wynika , że gej może otrzymać drugie życie , ale wąski jest obszar tolerancji błędu w jakim przyszło mu się poruszać . Przykładem znakomitego geja , o którym wiadomo mi , że otrzymał drugie życie , jest Alan Turing .

To dowodzi , że geje i lesbijki nie są odrzuceni , ale że są bardzo mocno ograniczeni . Jak mocno , także w sensie miejsca w społeczeństwie , o tym poniżej .

Miejsce w społeczeństwie . Ograniczenia nałożone na gejów i lesbijki

Poniżej podaje listę zawodów oraz pozycje społeczne , jakie są dopuszczone dla gejów i lesbijek . Korzystałem przy tym z klasyfikacji zawodów .

Istotą odsunięcia od społeczeństwa , ale nie wyrzucenia z niego , jest ograniczenie ich ról do ról pomocniczych ( w sensie nie zajmowania przez nich stanowisk kierowniczych ) oraz do takich rodzajów działalności , które nie znajdują odbicia w produkcji ani w konsumpcji . Wykluczony zostaje także kontakt bezpośredni jaki mamy np. z masażystą, lekarzem, adwokatem, szewcem, krawcem itp. Wykaz dopuszczonych zawodów jest wyrazem tych ograniczeń . Mogą także prowadzić różną działalność na własny użytek .

Wykaz zawodów dla gejów i lesbijek

Według www.psc.praca.gov.pl . Indeks zawarty jest na 45-ciu stronach . Załączam go do mojej publikacji ( >tutaj) . Porównując jego zawartość z listą zamieszczoną poniżej można wyrobić sobie pojęcie o rozmiarze ograniczeń .

Pomiędzy pozycje listy wtrąciłem gdzieniegdzie uwagi , które lepiej pomogą zrozumieć naturę ograniczenia . Na przykład obok zawodu “baca” dopisałem NIE , a obok “juhas” TAK , co jest wyrazem tego , że gej nie może pełnić funkcji kierowniczej . Niektóre zawody zamieściłem , pomimo tego, że nie są dla nich , bo ilustrują dobrze całość ,a obok umieściłem uwagę NIE.

Wykaz zawodów poprzedza poniższa uwaga:

Warszawa, 22.12. 2014 r.

Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI

ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145). Literą "S" oznaczone zostały zawody szkolne ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. “

Zawody dostępne dla gejów i lesbijek – od dzisiaj

343501 Akrobata

211102 Astronom

613001 Baca < NIE

612108 Juhas <TAK

611301 Chirurg pielęgniarz drzew TAK

621001 Drwal < TAK , ale pilarz drzew < NIE

211103 Fizyk Matematyk, wszelkie nauki ( społeczne NIE, historia NIE ) , astronom , chemik , ( < nie kierownik zespołu i nie w jednostce produkcyjnej ; może być chemikiem w oczyszczalni ścieków . Praca w oczyszczalni ścieków przez niektórych jest kojarzona negatywnie , ale jest ona jak najbardziej godziwym zajęciem , bo dobrze służy ochronie środowiska )

812101 Ciągacz rur < produkcja NIE

211406 Oceanolog

225101 Lekarz weterynarii

225201 Lekarz weterynarii – specjalista chirurgii weterynaryjnej

225202 Lekarz weterynarii – specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych

225203 Lekarz weterynarii – specjalista chorób koni

225204 Lekarz weterynarii – specjalista chorób owadów użytkowych

225205 Lekarz weterynarii – specjalista chorób przeżuwaczy

225206 Lekarz weterynarii – specjalista chorób psów i kotów

225207 Lekarz weterynarii – specjalista chorób ryb

225208 Lekarz weterynarii – specjalista chorób trzody chlewnej

225209 Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt futerkowych

225210 Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt nieudomowionych

225211 Lekarz weterynarii – specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej

225212 Lekarz weterynarii – specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

225213 Lekarz weterynarii – specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz

225214 Lekarz weterynarii – specjalista radiologii weterynaryjnej

225215 Lekarz weterynarii – specjalista rozrodu zwierząt

225216 Lekarz weterynarii – specjalista użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych

225217 Lekarz weterynarii – specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej

235502 Instruktor tańca

516403 Opiekun zwierząt domowych < NIE

834309 Operator przenośników

834310 Operator przenośników taśmowych

516201 Osoba do towarzystwa < tylko dla innego geja

921401 Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni

921501 Pomocniczy robotnik leśny

921301 Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt

921402 Pomocniczy robotnik szklarniowy

921601 Pomocniczy robotnik w gospodarstwie rybackim

921403 Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym

921201 Pomocniczy robotnik w hodowli zwierząt

Ale już nie w przetwórstwie, ani nie w łowiectwie . Nie dezynfekcja, nie czyszczenie czegokolwiek , nie sprzątanie .

531105 Rodzic zastępczy < stanowczo NIE

612302 Pszczelarz < NIE , bo produkcja miodu

541903 Ratownik górski TAK

Ale nie : medyczny, morski, pokładowy , wodny . górski TAK – otwarcie na odwagę i zasługi

621002 Robotnik leśny

611103 Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych

633001 Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby

631001 Rolnik produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

613003 Rolnik < ale zbiór musi zrobić nie-gej

611403 Rolnik upraw mieszanych NIE

611104 Rolnik upraw polowych < ale zbiór musi zrobić nie-gej

634001 Rybak pracujący na własne potrzeby

611203 Sadownik

314203 Technik hodowca koni

314204 Technik hodowca zwierząt

314301 Technik leśnik

324002 Technik weterynarii < Ale już nie opiekun zwierząt

634002 Zbieracz owoców, ziół i innych roślin < NIE , bo otwiera się tu kontakt bzpośredni

Uwagi:

Poniższe uwagi są luźne , a ich celem jest unaocznienie w ogromnym skrócie , co decyduje o ograniczeniach .

Jawi się nam wyraźne ograniczenie do kontaktu z naturą , z roślinami i zwierzętami . Sa to zajęcia godziwe , ale przy tym nie ograniczają się do działań trywialnych - są przecież dostępne działania w naukach przyrodniczych .

Jednak jednocześnie żaden : sprzedawca, kierownik, dyrektor, specjalista, strażnik , technik, inżynier , urzędnik , wypalacz, wytapiacz, wytwórca, nawet nie zamiatacz , żołnierz szeregowy NIE .

Sport - NIE ; nie może konkurować gej z nie-gejem , bo zabawa sportowa jako punkt wyjścia zakłada identyczność , a przedmiotem rywalizacji ( dopiero na tym tle) jest sprawność. - Dotyczy sportu zorganizowanego i amatorskiego . Za to sport amatorski , jako zabawa geja z gejem , oczywiście TAK .

malarstwo - NIE

pisarstwo - NIE

kompozycja muzyki - NIE

aktorstwo - NIE

piosenkarstwo - NIE

itd.

Twórczość artystyczna nawiązuje bezpośrednio do rytmu naszego życia i kształtuje nasze osądy . Dlatego nie może ona być dostępna , i nie jest, dla gejów i lesbijek . Muszą opuścić wytwórnie filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, filharmonie, estrady. Nie będzie błędem powiedzenie , że muszą oni zniknąć z życia publicznego .

Związki partnerskie

Na koniec o związkach gejów i lesbijek , bo ta sprawa wywołuje dużo emocji . Dopuszczalna i konieczna jest legalizacja ich związków , jeśli tego chcą , bo to umożliwia uregulowanie wielu takich kwestii jak: opieka, odpowiedzialność majątkowa , spadek itd. Powaga tej instytucji jest w ich przypadku wielka , bo partnerów obowiązuje wierność i to pomaga ugruntować ją . Jednak nie można ich związków nazywać małżeństwem, bo ten termin i pojęcie rezerwujemy dla związku kobiety i mężczyzny. Zawarciu związku partnerskiego jak najbardziej należna jest uroczysta oprawa .

Nie wolno im opiekować się dziećmi ( nawet swoimi ! ) , ani adoptować dzieci .
powrót