powrótWrocław 7 września 2009 11:00Dla M. , żeby jej się żyło lepiejWystąpienie z kościoła

Po tym , co tutaj , na tej stronie , napisalem o zagadkach w Nowym Testamencie ( dalej NT) , z pewnością niejeden ( niejedna) zapragnie zerwać więź z instytucją , w której NT jest podstawą doktryny i tzw. ''nauczania'' (które z prawdziwym nauczaniem nie ma nic wspólnego ).

Zanim przejdę do procedury wystąpienia , przedtem powiem słów parę o naturalnych prawach każdego z nas do zawierania umów .

Prawa

Rodzimy się istotami wolnymi z prawem do mówienia i stowarzyszonym z nim prawem do milczenia . Podobnie jest ze związkami z drugimi , polegającymi na uzgodnieniach poglądów i celów, i wynikającym stąd poczuciu wspólnoty .

Możemy wchodzić w takie związki i możemy z nich występować , jeśli nasze poglądy lub cele uległy zmianie . O ile druga strona nie postąpiła wobec nas niegodziwie , to jedynym zobowiązaniem jakie nas wiąże jest podanie przyczyny milczenia bądź odstąpienia od umowy . Przyczyna ta oczywiście nie może godzić w prawa drugiej strony .

Jeżeli jednak druga strona dopuściła się ataku bądź w inny , rażący sposób nie poszanowała naszych praw i umów z nami , wówczas mamy prawo zerwać z nią wszelkie dotychczasowe związki bez składania wyjaśnień i bez powiadamiania jej o tym . W szczególności mamy prawo do milczenia , jeśli druga strona zagraża nam w jakiś oczywisty sposób .

Tu przejdę do naszych relacji jako członków kościołów chrześcijańskich ( dalej k.ch. ) z tymi instytucjami . To , co określa jakość tych relacji jest NT . To pismo z założenia, od początków swego powstania , było ukrytą pułapką dla umysłów , zastawioną przez hierarchów kościołów na jego członków. Już z tego faktu wyciągamy wniosek , że umowa przynależności do k.ch. jest pogwałceniem naszych naturalnych praw .

Wiążą nas bowiem tylko umowy czyste , o czystych intencjach . Takie umowy , których celem jest zamach na naszą wolność nie są czyste , więc możemy od nich odstąpić w akcie samoobrony , bez podania przyczyny drugiej stronie i bez powiadamiania jej .

W szczególności dotyczy to także Kościoła Katolickiego ( dalej KK ) . W jego prawie zwanym ''Prawem Kanonicznym '' znajduje się zapis , że osobę próbującą odejść od tego koscioła poddaje się procedurze zwanej ''anatemą''.

anatema uroczysta klątwa kościelna, ceremonialna ekskomunika.

Etym.-gr. anáthēma 'rzecz poświęcona; oddana (złu); przeklęta'; zob. ana- ; tithénai, por. Wulgata (1. List do Kor., 16, 22).

ana- w górę , w tył , znów , na nowo ; tithénai- kłaść , ustawiać , umieszczać ; - 1*)

ekskomunika kośc. kara poprawcza, klątwa;

Etym. - późn.łac. excommunicatio 'wyłączenie ze społeczności'; od excommunicare 'wyłączyć ze społeczności' - 1*)1Kor 16:22 NS „Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. Przyjdź, nasz Panie!” ( Przekład Nowego Świata ) - 2*)

( Jest to brudny chwyt i głupi logicznie . Cóż to za miłość , wymuszona obawą przed przekleństwem ? )Tu więc dodatkowo mamy pewność , że strona przeciwna nie tylko , że postępuje nieuczciwie od samego początku zainicjowanej umowy przynależności , to jeszcze dodatkowo odmawia nam naturalnego prawa do wystąpienia i ponadto , postępując mściwie i okrutnie , dopuszcza się rzucenia na osobę odstępującą klątwy . Takie postępowanie drugiej strony jednoznacznie wskazuje , że w obliczu groźby mamy oczywiste prawo do wystąpienia bez powiadamiania jej .Jak powstaje przynależność do k.ch.

Zaczyna się wszystko ceremonią chrztu . W tej ceremoni ważne są dwa czynniki . Pierwszy to deklaracja ( rodziców , jeśłi chrzczone jest dziecko , lub samego chrzczonego , jeśli jest osobą dorosłą ) i drugi , to obecność świadków , w których pamięci zostaje odnotowany fakt deklaracji i nastepującej po tym przynależności . W celu dokonania wystąpienia należy więc złożyć deklarację niewyznawania twierdzeń natury religijnej głoszonych przez instytucję kościelną oraz należy dokonać tego w obecności świadków .

Czyność chrztu ma charakter magiczny dokonany przez złych magów. Na duszy pozostaje trwały ślad . Umysł zostaje zamknięty , samodzielność zostaje utracona , człowiek traci poczucie spójności istnienia i staje się podporządkowany kapłanowi magowi . Ślad na duszy trwa do chwili opuszczenia kościoła .

Nad naszą duszą władzę sprawuje Stwórca , a nie Magowie , i po akcie wystąpienia uznaje on fakt naprawy wcześniej popełnionego błędu , i dokonuje wymazania tego śladu . Następuje przywrócenie utraconej wolności .Akt wystąpienia

I teraz mamy kilka wariantów . Pierwszy to taki , że mamy do dyspozycji zgromadzenie 11-stu osób powyżej 13 roku życia ( łącznie z nami ) , w których obecności oświadczamy , że nie dajemy wiary tezom głoszonym przez dany kościół chrześcijański i nie chcemy odtąd być jego członkiem . Te osoby nie muszą spełniać dodatkowych wymogów poza wskazanym wiekiem . Osób może być oczywiście więcej .

Od razu widać , że może nie być łatwe zebranie tylu osób i ponadto w takim celu . Mogą pojawić się kłopotliwe pytania , a wraz z nimi niechęć do nas .

I mamy drugą sytuację , dużo łatwiejszą w realizacji i mniej kłopotliwą. Wystarczy , że zbiorą się razem co najmniej cztery osoby , z których każda chce wystąpić z danego kościoła i wspólnie podpiszą deklarację wystąpienia . Należy podpisać formularz w czterech egzemplarzach i rozdać każdemu .

Te cztery osoby to mogą być rodzice , ich dziecko i jego współmałżonek . Widać , że można sprawę przeprowadzić w typowej rodzinie . Nikogo o tym nie powiadamiamy . Sprawa pozostaje zamknięta w naszym gronie , jest więc niekłopotliwa .Tu ściągnij >> Formularz.zip ( zzipowany tekst wystąpienia z Kościoła Katolickiego w formacie .rtf , gotowy do druku )

Tu ściągnij >> Formularz chrześcijański.zip ( zzipowany tekst wystąpienia z dowolnego kościoła chrześciajańskiego w formacie .rtf , gotowy do druku )Sam formularz wymaga paru słów komentarza . Znajduje się w nim zdanie o braku poczuciu związku z twierdzeniami natury religijnej głoszonymi przez opuszczany właśnie kościół ( chrześcijańską orgnizację religijną ) . Stwórca nie domaga się od nas niczego poza przestrzeganiem Prawa . Nie domaga się nawet wiary w swoje istnienie , nie mówiąc już o miłości do siebie i jakiejkolwiek czołobitności . W treści Prawa nie ma niczego , co kłóciłoby się ze zdrowym rozsądkiem . Prawo chroni jednostkę i Państwo , które jest wspólną wartością .Podsumujmy

Zostaliśmy podstępnie wciągnięci do organizacji religijnej zwanej kościołem chrześcijańskim , bez powiadomienia , że nasza istota dozna przy tym uszczerbku . Nie powiadomiono nas , że tracimy wolność i zostajemy podporządkowani . Dokonali tego ludzie niegodziwi i okrutni . Stało się to w niemowlęctwie lub w życiu dorosłym , nieważne .

Przywracamy sobie wolność na własną rękę i w prosty sposób . Zbieramy się co najmniej w czwórkę , w gronie znajomych lub rodzinnym osób od 13 roku życia wzwyż i wypełniamy cztery formularze . Formularze przechowujemy przez pół roku .

Widomym potwierdzeniem skuteczności procedury będzie poczucie swobody i pełni istnienia , które daje się odczuć od razu i pogłębia się w kolejnych dniach .1*) Internetowy Słownik Kopalinskiego

2*) Biblia internetowapowrót