powrót19-08-2009 23:50Czy potrzebna jest reforma kalendarza gregoriańskiego ?

Czas

Czas nie jest tylko pojęciem z fizyki . Nasz ''ludzki'' czas jest nacechowany emocjami i zawiera w sobie zmienne zabarwienie i zmienną intensywności tego zabarwienia. Wyczuwamy to intuicyjnie . Ta zmienność jest odbiciem zmienności naszego istnienia , które biegnie od narodzin do śmierci . Życie wszystkich istot na Ziemi zakwita i wygasa , powstaje i ginie . Cykl roczny jest tego odbiciem . O ile pierwsza połowa roku nacechowana jest nastrojem wzrostu , to druga nosi cechy wygasania . Ta zmienność nastroju jest przy tym rozłożona bardzo precyzyjnie . Przykładem tego jest dzień 25 maja , będący kulminacją nastroju wzrostu ( porównaj Dan Flavin Przekątna 25 maja) , który co roku przebiega identycznie i jest przy tym jedyny i niepowtarzalny .

Jeśli będziemy czas odmierzali niedokładnie , wówczas pogubimy się w tej zmienności , która wynika z założenia naszego ludzkiego bytu , tam , ''w górze'' i bardzo silnie go wyznacza . Zrozumienie tego rytmu pozwala dostroić się do niego i pozwala oddzielić zmiany , które niesie ze sobą czas , od zmian , które wnosi człowiek . Jest to bardzo ważne , bo wewnętrzne falowanie naszych nastrojów wiążemy z przychylnością drugich lub jej brakiem , a wynika ono także wprost z falowania aktualnego nastroju czasu .

Zrozumienie tego pozwala także dostosować własną aktywność do chwil , których zmienność nie będzie przeszkodą w działaniu . Pisałem już o tym w (Kalendarz ) .

Nauczyliśmy się wyznaczać dni i lata według roku zwrotnikowego ( między innymi - porównaj Zmierzyć nieuchwytne artykuł Kazimierza M.Borkowskiego i tego samego autora Czy potrzebna jest reforma kalendarza greoriańskiego ? ) . Tam , gdzie nasz byt został określony czyli ''w górze'' , gdzie mieszka Mądrość , tam został ustalony rytm lat przestępnych na najbliższe 9907 lat . Nie jest on taki, jak zostało to ujęte w kalendarzu juliańskim , ani jak w gregoriańskim . Będziemy te lata umiejscawiać w sposób podany w tabeli LATA.dat .

Punktem , w którym mieliśmy czas wyznaczony dokładnie był 11 grudnia 1994 roku godzina 15:00 czasu zimowego ( w okresie letnim początkiem dnia następnego jest godzina 16-sta) . O tej godzinie zaczyna się nowy dzień , w tym przypadku 12 grudnia 1994 roku . . Punkt ten oznaczyłem jako pierwszy dzień , pierwszego roku 1.01.1 . Obecnie mamy więc 10 września 15-go roku lub 19 sierpnia 2009 roku wg kalendarza gregoriańskiego.

W jaki sposób ustaliłem miejsca występowania lat przestępnych w ciągu biegnących lat ?

Istotny jest margines błędu wyznaczenia czasu. Korygowanie narastającego błędu co 100 lat , jak robi się to w kalendarzu gregoriańskim , wnosi zbyt dużą odchyłkę . Przyjąłem jako maksymalną odchyłkę plus-minus 0,62 doby . Dopuściłem także zmianę polegającą na nierównomiernym rozmieszczeniu roku przestępnego . Otrzymałem ciąg , w którym rok przestępny występuje co 5 lub co 6 lat . Wprawdzie utracona została równomierność rozmieszczenia roku co cztery lata ale za to zwiększona została dokładność ustalenia daty , co jest niezwykle istotne , gdyż przy większych odchyłkach od założonych przeze mnie , czas nie może zostać zsynchronizowany z opisanym wyżej odczuwaniem czasu .

Wyniki podaję w pliku LATA.dat

Jak czytać wyniki ?

Kiedy dodajemy co cztery lata jeden dzień to dodajemy zbyt dużo i popełniamy błąd wynoszący (1 doba – 4 x 0,24219 = 0,03124 doby ) , i tak co cztery lata . Średnio na rok błąd wynosi 0,00781 doby/rok . W ciągu 128 lat ( 32 czteroletnie cykle ) zsumowany błąd wyniesie 0,03124 x 32 = 0,99968 doby .

Co zrobiono w kalendarzu grogoriańskim ? Ponieważ w ciągu 400 lat błąd wyniósłby 0,03124 x 100 = 3,124 doby , więc przyjęto eliminację roku przestępnego co 100 lat ( w latach ''setkowych'' niepodzielnych przez 400 , jest takich 3 w każdych 400 latach ) i to koryguje błąd do wielkości 0,124 doby co 400 lat. Tak więc błąd narasta 100 lat do wartości + 0,781 i wówczas niedodanie jednej doby spowoduje błąd ujemny -0,219. Błąd +0,781 okazuje się zbyt duży dla potrzeb synchronizacji .
W pliku LATA.dat , w kolumnie trzeciej widzimy pierwszy rok przestępny w roku 3-cim . Poprzedziły go dwa lata zwykłe , które wniosły niedobór 2 x – 0,2422 = -0,4822 i jest to pierwsza odchyłka dolna.

W roku trzecim dodaliśmy jeden dzień ( jedną dobę ) więc wynik przechylił się w kierunku nadmiaru - 0,4822 +1doba = 0,5156 doby. Mówiąc inaczej , oznacza to , że dodanie doby na koniec roku trzeciego zmieniło błąd ustalenia daty z niedomiaru -04822 na nadmiar 0,5156.

Kolejny rok przestępny to rok 8-smy. Poprzedzają go 4 lata zwykłe , które wnoszą niedobór 4 x (-0,2422) = -0,9688 . Obliczamy efekt : 0,5156 – 0,9688 = -0,4532 i jest to druga odchyłka dolna . W roku 8-smym dodajemy na koniec jedną dobę , co ponownie przechyla pomiar czasu w kierunku nadmiaru . Obliczamy : -0.4532 +1 = 0,5468 i jest to druga odchyłka górna itd. Do obliczenia tabelki użyłem komputera .

Istotne jest to , że odchyłki nigdzie nie przekraczają założonego marginesu -0,62 do +0,62 .

Na dole tabelki podałem wartości maksymalne zaistniałych odchyłek .

Z listy lat przestępnych wynika , że do dzisiaj , do 19 sierpnia 2009 roku , zostało naliczonych zbyt dużo lat przestępnych o jeden . To jest przyczyna , że kalendarz na ten rok , który zamieszczam ( Kalendarz na rok 2009 : pierwsze półrocze, drugie półrocze ) , wskazuje liczbę bieżącej daty o jeden mniejszą . ( wchodzimy w rok 11 grudnia zamiast 12 ).

Różnica jest bardzo istotna , bo 25 maja opisany przez Dana Flavina w jego artystycznej wizji , wystąpił w tym roku 24 maja , licząc według kalendarza tradycyjnego . Przesunięciu uległy także o jedną pozycję wszystkie dni wolne .Kiedy dodaję dodatkowy dzień w roku przestępnym ?

Dodaję go na końcu roku jako 34-ty dzień grudnia . Umiejscowienie tego dodatkowego dnia jest niezwykle istotne , gdyż koniec roku zamyka cykl roczny i wniesienie wówczas poprawki pozwala na zsynchronizowanie tego skoku , bo jest to okres przejściowy pomiędzy starym rokiem a nowym . Zsynchronizowanie dokonuje się „w górze” , ponad nami . Umieszczenie tego dnia w lutym , wewnątrz cyklu rocznego , uniemożliwia to zsynchronizowanie .

1/ Najnowszy kalendarz :

rok 2012 : 1-sza połowa , 2-ga połowa

2/ lata przestępne do roku 9907 , plik LATA.dat


powrót