powrót
PRAWO cz.7296/ Nie ma wolności człowiek zmuszać inną osobę do podjęcia czynności religijnej lub do udzialu w obrzędzie religijnym albo do powstrzymania się od takiej czynności lub obrzędu

297/ Nie ma wolności człowiek , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzać inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia wlasnym lub cudzym mieniem, za pomocą wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu, lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania

298/ Nie ma wolności człowiek , obywatel jakiegoś kraju, uczestniczyć w działalności obcego państwa lub zagranicznej organizacji mającej na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części terytorium, obalenie przemocą ustroju lub osłabienie mocy obronnej kraju, albo działając na rzecz obcego wywiadu godzić w podstawy bezpieczeństwa lub obronności kraju

299/ Nie ma wolności człowiek użyczać innej osobie mienia lub dokumentu w celu ukrycia niedoboru w mieniu organizacji i wprowadzać w ten sposób w błąd organ kontroli

300/ Nie ma wolności człowiek , bez wymaganego zezwolenia, wyrabiać, gromadzić lub przechowywać materialy lub przyrządy wybuchowe albo inne przedmioty mogące sprowadzić niebezpieczeństwo powszechne dla życia lub zdrowia ludzkiego, albo dla mienia w znacznych rozmiarach301/ Nie ma wolności człowiek przemocą wywoływać poronienie u kobiety ciężarnej albo w inny sposób, bez jej zgody, przerywać ciążę lub doprowadzać do tego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem

302/ Nie ma wolności człowiek używać przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na czynności świadka, biegłego lub tłumacza, albo w związku z tymi czynnościami dopuszczać się na nich czynnej napaści

303/ Nie ma wolności człowiek publicznie lżyć, wyszydzać lub poniżać jakikolwiek naród, ustrój jakiegoś państwa lub jego naczelne organy

304/ Nie ma wolności człowiek publicznie pochwalać faszyzm lub jakąkolwiek jego odmianę

305/ Nie ma wolności człowiek zatajać dowody niewinności osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa

306/ Nie ma wolności człowiek pozbawiać drugiego człowieka wzroku, sluchu, mowy, zdolności płodzenia

307/ Nie ma wolności człowiek powodować u drugiego ciężkie kalectwo, ciężką chorobę nieuleczalną lub długotrwalą chorobę zazwyczaj zagrażającą życiu, trwałą chorobę psychiczną, trwałą calkowitą lub znaczną niezdolność do pracy w zawodzie, albo trwałe, poważne zeszpecenie lub znieksztalcenie ciala

308/ Nie ma wolności człowiek pozbawiać drugiego wolności

309/ Nie ma wolności człowiek pozbawiać drugiego wolności , w szczególności powyżej 14 dni

310/ Nie ma wolności człowiek pozbawiać drugiego wolności, jeśli ponadto łączyło się to ze szczególnym udręczeniem311/ Nie ma wolności człowiek , rzecz uzyskaną za pomocą czynu bezprawnego, nabywać lub pomagać do jej zbycia, albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej tę rzecz przyjmować lub pomagać w jej ukryciu

312/ Nie ma wolności człowiek naruszać zarządzenie wydane dla ochrony tajemnicy państwowej, sprowadzając niebezpieczeństwo jej ujawnienia

313/ Nie ma wolności człowiek kierować przeciwko drugiemu ścigania o przestępstwo poprzez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi

314/ Nie ma wolności człowiek zabijać drugiego na jego żądanie ( w tym również tzw. eutanazja )

315/ Nie ma wolności człowiek , namową lub przez udzielenie pomocy doprowadzać drugiego do targnięcia się na własne życie

316/ Nie ma wolności człowiek , nadużywając stosunek zależności lub wyzyskanie krytycznego położenia doprowadzać inną osobę do poddania się czynowi nierządnemu lub do wykonania takiego czynu

317/ Nie ma wolności człowiek , będąc obywatelem jakiegoś kraju podejmować działalności zmierzającej do pozbawienia niepodległości, obalenia przemocą ustroju, osłabienia mocy obronnej

318/ Nie ma wolności człowiek wykorzystywać działalności organizacji, by zagarniać mienie na szkodę organizacji, nabywców lub dostawców

319/ Nie ma wolności kobieta zabijać dziecka w okresie porodu, pod wpływem jego przebiegu, po upływie 2 godzin

320/ Nie ma wolności człowiek osiągać korzyść majątkową, zmuszając drugiego do rozporządzenia mieniem groźbą zamachu na życie lub jego zdrowie , albo gwałtownego zamachu na jego mienie321/ Nie ma wolności człowiek uderzać drugą osobę lub w inny sposób naruszać jego nietykalność cielesną, bez pozostawiania śladów na jego ciele lub pozostawiając nieznaczne ślady

322/ Nie ma wolności człowiek publicznie lżyć wyszydzać lub poniżać grupę ludności lub poszczególną osobę z powodu jej bezwyznaniowości lub przynależności wyznaniowej

323/ Nie ma wolności człowiek, będąc zatrudnionym w organizacji gospodarczej, sprzedawać nie mając do tego uprawnień, zamiast towaru przeznaczonego do sprzedaży w tej jednostce, towar własny lub innej osoby

324/ Nie ma wolności człowiek, będąc obywatelem jakegoś kraju, wchodzić w porozumienie z osobą dzialającą na rzecz obcej organizacji, w celu dzialania na szkodę interesów politycznych swojego kraju

325/ Nie ma wolności człowiek, postąpić wobec osoby, względem której ma obowiązek troszczenia się tak, że pozostawia ją w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia

326/ Nie ma wolności człowiek, będąc zatrudnionym w organizacji zagarniać jej mienie w szczególności, jeśli zarządza tą organizacją bądź jest odpowiedzialny za nadzór bądź ochronę

327/ Nie ma wolności człowiek narażać drugiego na niebezpieczeństwo

328/ Nie ma wolności człowiek narażać drugiego na niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, w szczególności kiedy sprawca ma obowiązek troszczenia się o osobę narażoną

329/ Nie ma wolności człowiek, nie posiadając uprawnień, otwierać zamknięte pismo lub pocztę elektroniczną dla niego nieprzeznaczone, albo ukrywać lub niszczyć cudzą korespondencję, zanim adresat się z nią zapozna, albo przylączać się do linii telekomunikacyjnej, albo podstępnie uzyskiwać nie przeznaczoną dla niego, tak nadaną wiadomość

330/ Nie ma wolności człowiek, wyzyskiwać działalności organizacji gospodarczej i w porozumieniu z innymi osobami zagarniać mienie wielkiej wartości (pow.100 pl. minim.) na szkodę organizacji, nabywców bądź dostawców331/ Nie ma wolności człowiek brać udzialu w bójce bądź w pobiciu, w którym naraża się czlowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia

332/ Nie ma wolności człowiek brać udzialu w bójce bądź w pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczenstwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, w szczególności kiedy następstwem bójki bądź pobicia jest ciężkie uszkodzenie ciała lub ciężki rozstrój zdrowia

333/ Nie ma wolności człowiek brać udziału w bójce bądź w pobiciu, w którym naraża się czlowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, w szczególności kiedy następstwem bójki bądź pobicia jest śmierć czlowieka

334/ Nie ma wolności człowiek, będąc w organizacji odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy, dopuszczać do zagrożenia utraty zdrowia drugiego

335/ Nie ma wolności człowiek, rozpijać maloletniego, dostarczając mu napojów alkoholowych , ułatwiać mu ich spożywanie lub nakłaniać go do ich spożywania

336/ Nie ma wolności człowiek czynić przygotowań do stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego bądź mienia w znacznych rozmiarach (pow. 100 pł. minim.)

337/ Nie ma wolności człowiek, sam będąc chory na chorobę przenoszoną drogą płciową, narażać drugą osobę na zarażenie tą chorobą

338/ Nie ma wolności człowiek przywłaszczać mienie, nie będące jego własnością

339/ Nie ma wolności człowiek wprowadzać w błąd organ państwowy w sprawach mających znaczenie dla bezpieczeństwa, przez udzielenie mu fałszywych wiadomości albo przez dostarczenie mu podrobionych albo przerobionych dokumentów, lub też innych przedmiotów

340/ Nie ma wolności człowiek obrażać uczuć religijnych innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych341/ Nie ma wolności człowiek w odniesieniu do materiałów o charakterze pornograficznym : sporządzać je w celu rozpowszechniania, rozpowszechniać, przechowywać, przenosić, przesyłać, przewozić, wspierać takie działania - pisma druki, fotografie, filmy, nagrania lub inne przedmioty o wspomnianym charakterze pornograficznym.

342/ Nie ma wolności człowiek kwestionować istnienia obozów śmierci stworzonych przez państwo III-ciej Rzeszy

343/ Nie ma wolności człowiek puszczać w obieg przerobiony lub podrobiony pieniądz albo dokument uprawniający do otrzymania kwoty pieniędzy.

344/ Nie ma wolności człowiek obcowania z bliskimi krewnym , bratem lub siostrą

345/ Nie ma wolności człowiek obcowania z matką