powrót

PRAWO cz.6


247/ Nie ma wolności człowiek glosić, że Niemcy zawsze rosną w siłę, odradzają się i w tym ich wyższość przejawia się

248/ Nie ma wolności człowiek glosić, że Niemcy uwolnili świat od Żydów, prawie im się to udalo, i tylko oni mogą tego dokonać

249/ Nie ma wolności człowiek należący niegdyś do formacji militarnych Niemiec hitlerowskich, chlubić się przeszłością wojenną

250/ Nie ma wolności człowiek odsuwać od siebie wiedzę historyczną o Niemcach , bądź lekceważyć ją, by móc im sprzyjać251/ Nie ma wolności człowiek głosić, że kiedy rozważyć jacy Niemcy byli, to niezależnie od zbrodni, jakich się dopuścili i tak lepiej będzie, by znowu byli jako okupanci , z uwagi na ich zalety cywilizacyjne

252/ Nie ma wolności kobieta postępować z mężczyzną tak, że ma jednego stałego mężczyznę i 'na boku' przelotne miłostki połączone z fizycznymi stosunkami

253/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że żeby nie utracić poparcia finansowego rodziny staje po stronie rodziny przeciwko partnerowi w związku małżeńskim

254/ Nie ma wolności kobieta postępować z mężczyzną tak, że jeden mężczyzna jej nie wystarcza, ma więc dwóch , a jeden o drugim nie wie

255/ Nie ma wolności mężczyzna postępować tak, że pełni rolę uzupełniającą dla dwóch i więcej kobiet, które pozostają w trwalych związkach z innymi mężczyznami

256/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że cieszy się z faktu, że ten ma nieudane życie

257/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że wchodzi z nim w kontakty z uwagi na planowane zyski , a kiedy zysków brak, wtedy staje się jego wrogiem

258/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że wstępuje w zawód chirurga bądź dentysty, bo fascynuje go widok krwi i tak manipuluje przy zabiegu, by tej krwi było jak najwięcej

259/ Nie ma wolności lekarz postępować z pacjentem tak, że w jego obecności wyobraża sobie stosowanie technik inwazyjnych nie informując go o tym

260/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że będąc lekarzem doświadcza przyjemności zadając pacjentowi ból261/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że wypunktowuje naganne cechy u niego i naganne zdarzenia, znajdując przyjemność w umniejszaniu drugiego

262/ Nie ma wolności człowiek postępować z dzieckiem tak, że kierując się zazdrością o sukcesy kwestionuje jego pomysły, podkopując tym jego wiarę w siebie, powstrzymując jego działanie, nie pozwalając mu na rozwój

263/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że prowokuje szokujący akt, by spowodować rozpad grupy (rodziny)

264/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że wikła go w jakąś sprawę po to, by nie mógł on podjąć działania w innym miejscu

265/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że wikła go w jakąś sprawę po to, by nie mógl on podjąć działania w innym miejscu , stwarza też pozór zaistnienia konieczności podjęcia określonego działania , a ofiara sama wikła się w nią

266/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że postanawia go zabić, bo ten jest przeciwnikiem jego spraw

267/ Nie ma wolności człowiek postępować z bliskim tak, że odpycha go od siebie marudzeniem, niezadowoleniem z jego dokonań, z postępowania

268/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że w sprawie, na jego sprzeciw ma jako odpowiedź pogardę, bo uważa, że to on tu decyduje

269/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że nikt nie może mu przeszkodzić w swobodzie stawiania żądań, interesy i argumenty innych pomija

270/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że zabiera w celu przywłaszczenia jego mienie, używając lub grożąc natychmiastowym użyciem gwałtu na osobie271/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że zabiera w celu przywłaszczenia jego mienie , doprowadzając go do stanu nieprzytomności lub bezbronności

272/ Nie ma wolności człowiek wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadzać lub zatrzymywać małoletniego albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny

273/ Nie ma wolności człowiek dopuszczać się czynnej napaści na funkcjonariusza Policji lub innego organu powołanego do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych

274/ Nie ma wolności obywatel kraju, wchodzić w porozumienie z sobą działająca na rzecz obcej organizacji w celu działania na szkodę interesów politycznych swojego kraju

275/ Nie ma wolności człowiek sprowadzać zdarzenie, które zagraża życiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach ( 100 pł.minim gdy dobro prywatne: 3 tys pł.minim gdy dobro publiczne) mające postać eksplozji materialów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozpowszechnienia się substancji trujących, duszących lub parzących, albo promieniowania radioaktywnego

276/ Nie ma wolności człowiek zawierać potajemnie związek malżeński jeśli pozostaje już w związku małżeńskim

277/ Nie ma wolności człowiek zabierać w celu przywłaszczenia cudze mienie ruchome

278/ Nie ma wolności człowiek zlecać drugiemu zabójstwo człowieka

279/ Nie ma wolności człowiek pozbawiać drugiego człowieka życia

280/ Nie ma wolności człowiek uchylać się od płacenia alimentów281/ Nie ma wolności człowiek postąpić wbrew obowiązkowi troszczenia się o osobę poniżej 16 roku życia albo o osobę nieporadną ze względy na jej stan psychiczny lub fizyczny, i porzucić ją

282/ Nie ma wolności człowiek wbrew szczególnemu obowiązkowi, dopuścić do ruchu niesprawny pojazd, bądź osobę nietrzeźwą jako kierowcę

283/ Nie ma wolności człowiek manipulować ludźmi dokonując szantażu, by dopuścili się oni przestępstw

284/ Nie ma wolności człowiek manipulować ludźmi dokonując szantażu, by dopuścili się oni przestępstw, używając lub grożąc natychmiastowym użyciem gwałtu na osobie

285/ Nie ma wolności człowiek powodować u drugiego ból i strach , w szczególności trwający do 70s

286/ Nie ma wolności człowiek powodować u drugiego ból i strach , w szczególności w czasie do 50 minut

287/ Nie ma wolności człowiek powodować u drugiego ból i strach , w szczególności w czasie do 13 godzin

288/ Nie ma wolności człowiek powodować u drugiego ból i strach , w szczególności w czasie powyżej 13 godzin

289/ Nie ma wolności człowiek używać przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy przybranej, do zaniechania prawnej czynności służbowej

290/ Nie ma wolności człowiek ograniczać drugiego człowieka w jego prawach ze względu na jego bezwyznaniowość lub przynależność wyznaniową291/ Nie ma wolności człowiek publicznie nawoływać do do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej państwa z drugim państwem sprzymierzonym albo takie czyny publicznie pochwalać

292/ Nie ma wolności człowiek , w celu osiągnięcia korzyści materialnej, udaremniać lub utrudniać dokonanie przetargu na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany

293/ Nie ma wolności człowiek , w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmować korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę

294/ Nie ma wolności człowiek zaznawać nieprawdę lub zatajać prawdę , składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy

295/ Nie ma wolności człowiek , wykorzystując cudze wierzenia religijne lub cudzą łatwowierność w sprawach wiary , wprowadzać w błąd inne osoby i powodować zbiegowisko lub inne zakłócenie porządku publicznego