powrót

Dom cz.2Skoro już wiemy, czym jest chi i jej oddech, oraz jaka jest jej waga dla naszego bytu, możemy przejść do omówienia jej form "liściastych" uwidocznionych na rysunku.


Całość przypomina roślinę i można w tych kształtach, w poszczególnych funkcjach domu i w ich wzajemnym ułożeniu, odnaleźć prawdę o nas samych, o związkach łączących nas w rodzinie pomiędzy sobą.


Prawa strona domu :

przeznaczona jest dla funkcji życiowych i jest trochę większa. Jest tam miejsce dla kuchni(C), łazienki(D) i ubikacji(E) ale też jest tam obszar dla pani domu(B), w naturalny sposób obecnej w pobliżu kuchni, dla najstarszego syna obecnego w domu (A) szcególnie bliskiego jej sercu i dla przybyszów z zewnątrz (F), którym to ona właśnie, odczuwając najsilniej troskę o bezpieczeństwo domostwa, szczególnie pilnie się przygląda. Prawa strona domu prezentuje więc życie biologiczne.


Lewa strona domu :

można o niej powiedziec, że skupiają sie tam tendencje do życia umysłowego, i że jest ona trochę mniejsza. Tam są dobre miejsca dla gabinetu pana domu (b), dla biblioteki domowej(d) i dla pokoju dziennego (c), gdzie lubią posiedzieć razem członkowie rodziny.


Z faktu niewielkiej asymetrii obu części domu nie należy wyciągać błędnego wniosku o większej roli tej większej obszarowo części. Oba obszary wspierają się i w całości są w równowadze. Oba są ważne, choć pełnią inną funkcję.Rysunek obok pokazuje szczegół w lewym górnym narożniku domu. Forma ta przypomina płetwę i jest niezbędna dla poprawnego rozwoju liści CHI wewnątrz domu. To też jest nowość nieznana w Chinach.

Rysunek obok pokazuje rozmiary (30cmx40cm) oraz usytuowanie względem podłogi ( 1,3m nad podłogą ) tylnego okienka, przez które energia CHI wydostaje się na zewnątrz. Brak tego okienka uniemożliwia swobodny przepływ CHI przez dom. Dokładnośc wymiarów i usytuowania 5%. W Chinach nieznane.


O oknach można powiedzieć , że są małe. Wysokość okien 78cm – 88cm a szerokość 60cm – 110 cm. Szerokość okien decyduje o szerokości rozwiniętych liści i nalezy dostosowywać ją do wielkości pomieszczenia. Będzie to wynikac z ogólnych rozmiarów domu ale i z podziału wewnętrznego. Zbyt małe i zbyt duże okna spowodują zmniejszenie się liści. W sensie odczuć zbyt małe okna dają wrażenie zamknięcia, zbyt duże niweczą poczucie bezpieczeństwa. W obydwu przypadkach niekorzystnym zmianom nastroju towarzyszą niekorzystne zmiany chi i to one są przyczyną nastrojów.Związek struktury CHI z rozwojem rodzinyrys.A

Jak silny jest związek tej struktury energetycznej ze strukturą rodziny pokazuję na kolejnych rysunkach (rys.A, B, C ). Z ich porównania wynika, że struktura ta rozwija się wraz z rodziną i jest wynikiem wiedzy o rodzinie tam, w oddali, gdzie mieszka mądrość , która kształtuje chi tu, na Ziemi.

Na niektórych etapach naszego rozwoju nie są nam potrzebne niektóre obszary, bo nie będziemy realizować niektórych funkcji domu. I tak, kiedy dzieci sa małe, wtedy są one ( rys. A ) skupione wokół matki. Życie rodziny skupia się więc po prawej stronie domu a listek właściwy dla pokoju dziennego nie wydziela się, nawet wtedy gdyby on istniał fizycznie wraz z oknem. Po lewej stronie domu widzimy jedynie listek pana domu i pokoju nauki. Wiedza jest potrzebna obojgu małżonkom. Pani domu, w godzinach odpoczynku także będzie chciała zaczerpnąć wiedzy o świecie. Może to być czytanie poradników domowych o gotowaniu bądź o wychowywaniu dzieci, bądź też zapragnie ona czegoś jeszcze. Część domu , w której domownicy spotykają się nie jest więc jeszcze potrzebna i znajdzie to odbicie w konstrukcji domu, co pokażę w dalszej części opracowania.Uwaga:

W konstrukcji domu można odjąć te obszary, które są nieaktywne pod warunkiem zachowania atrybutów domu, tych cech szczególnych jego skorupy niezbędnych, o czym mówiłem na wstępie.
rys.B


Z kolei, kiedy ilość dzieci w domu jest większa od trzech, wtedy struktura formy energetycznej rozrasta się (rys.B). Pojawia się na samej górze więcej liści dla dzieci. Po lewej stronie dla dziewczynek, po prawej dla chłopców. Są to miejsca na dodatkowe pokoje.rys.C


Kolejny rysunek (rys.C) pokazuje skutek powiększania domu ponad pewien dopuszczalny wymiar.


Uwaga:

Wymiar okazuje się kolejnym atrybutem domu.


Struktura chi nie wydziela się dobrze w domu zbyt małym (poniżej 7m na 7m) ani w domu zbyt wielkim (powyżej 10,5m x 10,5m). Ta informacja jest bardzo istotna, bo wyznacza granice dla powiększania domu.


Co zrobić, kiedy ilość domowników jest duża i brakuje dla nich miejsca pokażę w dalszej części opracowania. Uprzedzając powiem że dzieci w wieku powyżej 18 lat można będzie wyprowadzić do samodzielnych , wolnostojących dobudówek, co uwolni miejsce dla młodszych. Oczywiście zawsze będę miał na uwadze, by chi była obecna i by harmonijne związki w rodzinie były zachowane, a więc ich poczucie związku z rodziną zostanie zachowane. Jest też mozliwośc zbudowania domu z jednym piętrem o czym mówiłem .Kiedy chi zanika


Wzmianka o sha w rozdziale "Krążenie chi" oraz inne uwagi wskazujące na wagę chi dla naszego dobrego samopoczucia, wszystko to uzasadnia rozważania nad tym, kiedy chi może zniknąć z naszego domu oraz z działki. Wiedza o tym pozwoli nam nie dopuścić do tego.


Teraz podstawowy fakt: CHI zanika w wyniku przekroczenia Prawa


Podkreślaniu tego faktu nigdy dosyć. Nie mówię tu zupełnej nowości. Obecność chi sprzyja rozwojowi wszystkich istot żywych a więc ludzi i zwierząt ale i roślin. Jej brak sprzyja pojawianiu się szkodników i chorób. Kiedyś mówiło się w Polsce, że sprawiedliwemu Bóg darzy - inaczej , że Bóg daje swoje błogosławieństwo. Mierzono to dużym i dobrym zbiorem. Patrząc na przyrost przychówku bądź dobry urodzaj, rolnik dziękował Bogu, widząc w tym związek bezpośredni z jego poparciem.

Wszystkie czyny opisane w części Prawo prowadzą do całkowitego zaniku chi w całym domostwie oraz na działce ( trwa on dłużej lub krócej ale będzie całkowity i w przypadku wielokrotnego powtarzania się czynów , kiedy dochodzi do ich niewybaczalności zanik ten jest nieodwracalny ).

Taki związek pomiędzy obecnością chi a czynami człowieka odnajdujemy w zapisie Biblii, gdzie podobne zjawiska są ujęte słowami: "Bogu się takie działanie nie podoba". Ta wypowiedź, często spotykana na jej stronach, nie wyraża komunikatu bezpośredniego od Boga do człowieka, lecz nazywa skutek postępowania, który daje się obserwować.

Prorok mówiąc to zdanie do kogoś nie miał na myśli: "Bóg powiedział mi, że jemu to się nie podoba", prorok mówił: "Przyjrzyj się temu, co robisz. Źle postępujesz, skoro skutek jest zły a wszystko co się dzieje, dzieje się z Jego woli. Skoro odbiera ci powodzenie, znaczy to, że nie podoba mu się twoje działanie".


Oglądając rysunki (rys.a, b, f, g, h) widzimy, że zanik chi na obszarze całego domu może spowodować każdy z domowników.


Pierwszy z rysunków, rys.a uwidacznia wpływ pośpiechu z jakim zwykł był działać pan domu na kształt CHI. Potocznie mówi się, że pośpiech niszczy spokój w domu.
Drugi z rysunków, rys.b pokazuje sytuację, kiedy w pokoju pana domu znajduje się na ścianie obraz przedstawiający portret człowieka. Listki chi zmalały całkowicie.

Identyczna reakcja ma miejsce kiedy:

1/w domu znajduje sie figurka istoty żywej (zwierze lub człowiek) o wielkości powyzej 16 cm.

2/ pan domu przywłaszczył sobie majątek o wartości około 0,4 płacy minimalnej (+0,2 pl.min.)

3/ w domu znajduje przedmiot pochodzący z kradzieży zakupiony w dobrej wierze, o wartości do 0,5 płacy minimalnej.
Kolejny rysunek, rys.f pokazuje efekt bójki syna (wiek poniżej 11 lat) w szkole. Syn uderzył boleśnie, przez złość swojego kolegę, bez czynienia większej szkody w postaci np. skaleczenia bądź złamania. Zanik chi minie po trzech dniach.


Kolejny z rysunków rys.g pokazuje skutek wgrania do komputera pana domu nielegalnego programu o wartości około 40 $.

Efekt będzie trwał koło miesiąca.

I ostatni z rysunków , rys.h pokazuje , co się stanie, kiedy pokój dla gości (najniżej położony listek po prawej stronie) nie będzie posprzątany w ciągu trzech kolejnych tygodni. Energia w całym domu obniży się a w tym pokoju najbardziej.Niekiedy ten zanik jest chwilowy, jeśli waga czynu nie jest wielka. Jeśli jest duża ,wtedy zanik trwać będzie dłużej, bądź może się już nie cofnąć. Taki człowiek nie osiągnie już harmonii istnienia. O tym trzeba pamiętać.

Rysunki pokazują, że obecność pewnych przedmiotów może mieć niedobry skutek. W tym przypadku także, jak to było poprzednio, nie mówię całkowitej nowości. Ludzie w przeszłości mieli obawy przed trzymaniem w domu różnych przedmiotów, co dzisiaj tłumaczymy zwykle zabobonnym strachem. Było to jednak uzasadnione, być może ich odczuciami zaniku chi oraz odczuciem pojawiającej się sha. Czuli się gorzej i przyczynę tego dostrzegali w obecności tych przedmiotów. Byli dobrymi obserwatorami.

Takimi przedmiotami mogą być książki jak słynna “biblia szatana” ale również dzieła Lenina. Mogą to być gry komputerowe jak np. Mortal Combat. Wpuszczając te przedmioty do domu opowiadamy sie po stronie zła.


Lustra

Powiem tu jeszcze o czymś, co różni wiedzę prezentowaną przeze mnie od praktyk feng shui. Mianowicie feng shui zaleca stosowanie luster dla rozproszenia 'nadmiaru ' energii chi. W tym , co ja prezentuję nie ma nadmiaru chi, jest jej tyle ile trzeba. Lustro objawia nam za to swoją prawdziwą naturę, gdyż w jego obecności chi wycofuje się podobnie, jak w powyżej opisanych innych przypadkach jej zanikania. Należy to rozumieć podobnie - lustro nie jest akceptowane jako przedmiot. Dopuszczalne jest stosowanie lustra małego o maksymalnych rozmiarach 12 x 12 cm, większego nie.

Można to wytłumaczyć faktem, że lustro jako narzędzie iluzji wprowadza zamęt w naszym świecie.


Zasoby chi


Dyskutując zjawisko chi , autor wspomnianej wyżej książki (1) mówi o "zasobach" chi właściwych dla każdego człowieka od chwili jego urodzenia aż do śmierci. Ulegają one zmianie , ale można je powiększać dobrymi związkami międzyludzkimi (1)s.48. Wspominam o tym, gdyż to spotrzeżenie w połączeniu z wiedzą o zanikaniu chi, wskutek łamania praw, wskazuje na ścisły związek istniejący pomiędzy naszym postępowaniem a wielkością zasobów chi, jakimi dysponujemy i szczęściem jakiego doświadczamy w życiu.


Tu spotykają się dwa odmienne nurty myśli. Jeden wskazuje na ograniczenia naszej aktywności, tej która mogłaby niszczyć harmonię z otoczeniem, z innymi istotami - tu mamy stojące na straży naszego bezpieczeństwa Prawo. Drugi nurt wskazuje na powiększenie aktywności pozytywnej, tej która wzmacnia dobre związki z innymi istotami. Oba nurty łącznie wyznaczają nam kierunek aktywności w życiu.


Myślenie o chi w kategoriach żywiołu, widoczne w podejściu przedstawianym w (1), właściwym chińskiej kulturze, prowadzi do nadmiernego skupienia na mechaniźmie zjawiska. Kiedy pamięta się, że chi jest emanacją odległej mądrości (którą zwykliśmy nazywac Bogiem), która sprzyja nam bezpośrednio i naszym działaniom o ile te są zgodne z Prawem, wtedy odejmuje to wagi wszystkim zawiłościom, na jakie się w tych rozważaniach natykamy. Takie myślenie właściwe jest dla judaizmu.

Tutaj znowu możemy sięgnąć do Eklezjastesa. Najpierw chwali on dobro płynące z ksiąg mędrców po czym mówi:


Ekl.ks 12.12 - 14

"Ponadto przyjmij przestrogę chłopcze: Ilość pisanych ksiąg jest wielka a ich badanie wyczerpuje ciało.

Wysłuchaj ostatniego zalecenia: Bój się Boga i przestrzegaj jego praw , bo w nich jest człowiek.

A Bóg odbędzie sąd nad każdym czynem i nad tym co zatajone -czy dobre to, czy złe"


Napewno nie jest to zachęta do unikania studiowania. Rzeczywiście praca umysłowa może szybko wyczerpać wewnętrzne zasoby chi, małej chi ( bo jest też wielka chi) (1) s.50. Szlachetny cel wzmacnia siły. Stawia to jednak przed nami ograniczenia. Możliwości poznania są ograniczone naszymi możliwościami fizycznymi. Nie należy jednak popadać w zwątpienie z tego powodu. Ograniczenie dotyczy działań pozytywnych, które czynimy w miarę sił a przecież istnieje ten drugi wątek, świadome ograniczenie działań negatywnych. "Pamiętaj o tym" - mówi on.
powrót